Springe direkt zu Inhalt

BAM 4, 367 (VAT 8992)

(Zugang zu CDLI: P285438) <  >

Einkolumnige Tafel; Amulettsteinliste.

Parallelstellen:

1-9 = A 180 (BAM 4, 372) ii: 7-14; BM 56148 ii: 5-12
10-12 = VAT 13916 (BAM 4, 359) 1-461
13-14 = Ass. 13955/hp (BAM 4, 373) ii 33-35 14 = VAT 14247 (LKA 130) 12'
15-16 = A 231 (BAM 4, 375) ii: 46-47; BM 56148 iii: 44'-45'; 80-7-19, 109 i: 5'-9'; VAT 8260 (BAM 4, 376) ii: 26'
16 = Si 81 (BAM 4, 400) iv: 8; VAT 8943 (BAM 2, 182) 33
22-23 = A 235 (BAM 4, 361) 26-28
37-42 = BM 56148 v: 1-7; Bu. 91-5-9, 53+ Rs. 17'-23'


Vs.

1. [na4ZU2 SIG7] ⸢BABAR⸣.DILI BABBAR.MIN5 GIŠ.NU11.GAL aš-pu-u U2.SAKAR
2. [na4.dLAMMA] ⸢KU3⸣.BABBAR KU3.SIG17 GUG ZA.GIN3 NIR2 DU8.ŠI.A
3. [na4AŠ].⸢GI3.GI3⸣ ⸢ZALAG2 ⸣ EN.GI.SA6 DUR2.MI.NA MIN.BAN3.DA
4. ⸢na4saḫ-ḫu-u ZU2 ZALAG ZU2 GE6 e-lal-lu A2.ŠUBA
5. ⸢NA4kur-gar-a-nu ḪI.LI.BA ALGAMEŠ ŠIM.BI.ZI.DA
6. NA4 MUŠ.BABBAR MUŠ GE6 TU pi-in-du-u
7. na4AN.ZA.GUL.ME IM.MA.NA ab3-aš-mu ZAḪ
8. na4.dŠE.TIR mar-hal-lum u5-ri-⸢zu


9. 37 NA4.MEŠ man-za-az KU4 E2.GAL taš-⸢ni⸣-ni EME.SIG NU IGI


10. na4⸢DAG.GAZ⸣ DU8.ŠI.A MUŠ.GIR2 BABBAR.DILI GUG GUG.ZU2
11. na4⸢AMAŠ⸣.MU2.A aš-pu-u AŠ.GI3.GI3 mar-hal-lum


12. 9 NA4.MEŠ man-za-az KU4 E2.GAL taš-ni-ni u EME.SIG NU IGI-ri


13. na4AMAŠ.PA.E3 GUG NIR2 DUR2.MI.NA AŠ.GI3.GI3 ZA.GIN3 BABBAR.DILI


14. 7 NA4.MEŠ IL2 ŠU.MIN NA DINGIR ma-ḫa-ri


15. na4su-u ⸢NIG2⸣.BUR3.BUR3 GUG.GAZIsar


16. 3 NA4.MEŠ ⸢ne2⸣-me-di ḫa-a-a-at-ti


17. na4aš-pu-u ŠUBA DU8.ŠI.A dLAMMA
18. na4mu-ṣa DUR2.MI.NA.BAN3.DA BABBAR.DILI MUŠ.GIR2 ZA


Rd.

19. 8 NA4.MEŠ MUR.MEŠ(?)


Rs.

20. NA4 KU3.BABBAR KU3.GI ⸢URUDU⸣ NIR2 MUŠ.GIR2 BABBAR.DILI
21. na4.dLAMMA ⸢na4⸣[AN].BAR 8 NA4.MEŠ ha-liq-te UZU


22. ⸢na4⸣[ZA.GIN3] ⸢ab3⸣-aš-mu ZU2.LUM.MA


23. 3 NA4.MEŠ GISKIM ⸢ḪUL⸣ ana NA u E2-šu2 NU TE-e


24. ⸢EN2? x x⸣ [x] ⸢x x⸣ ŠE.GA ME.EN
25. [x] ⸢x⸣ [x x x x x x x] ⸢x⸣ [x] ⸢ma?⸣-ni-u


26. [x x x IGI.ZAG3].⸢GA2 sa-a-bu ZU2?⸣ [x x] ⸢KU6?⸣ ZU2 GE6
27. [na4]⸢ab3⸣-aš-mu [x x x] DUR2.MI.NA.BAN3.DA
28. [na4NI]R2.ZIZ ḪI.LIB GI.RIM.MIN ⸢dLAMMA⸣ MUŠ
29. ⸢na4⸣[lu-lu]-⸢da?-ni?-tu2?na4a-mas-pa-a ⸢14⸣ NA4.MEŠ
30. ⸢GU2ša2 mḫa-am-mu-ra-pi2


31. na4DU8.ŠI.A BABBAR.DILI BABBAR.MIN5 ZA.GIN3 ⸢MUŠ.GIR2ab3-aš-mu
32. na4ZU2 SIG7 aš-pu-u dLAMMA GUG.⸢GAZI⸣sar
33. ⸢na4⸣EN.⸢GI⸣.SA6 IGI.ZAG3.GA2 DUR2.MI.NA ⸢MIN⸣.BAN3.DA
34. [na4]⸢ŠUBA⸣ ŠUBA SIG7 ḪI.LI.BA
35. [na4]lu-lu-da-ni-tu2 KUR-nu DAB dŠE.TIR URUDU NITA2


36. ⸢21⸣ NA4.MEŠ GU2 ša2 mna-ram-d30


37. ⸢na4⸣IGI.ZAG3 GA2 ZU2 SIG7 ZU2 GE6 ZA.GIN3.DURU5 me-ku dLAMMA
38. ⸢na4⸣ZA.GIN3 BABBAR.DILI mar-ḫal-lum su-u KI.AG2.GA2 : SIG7.⸢SIG7
39. [na4]GUG.GAZIsar ab3-aš-mu DUR2.MI.NA.BAN3.DA aš-pu-u
40. [NA4 da-nu dSE.TIR] IM.MA.NA MUS.GIR2 ZA DU8.ŠI.A
41. [na4a]-⸢lal⸣-lu sa-a-bu AN.ZAḪ ⸢GUG⸣ me-luḫ-ḫa
42. [24? N]A4.MEŠ mim-ma lem-nu ša2 EDIN u URU


Senden Sie uns Ihre Korrekturen