Springe direkt zu Inhalt

AMT 67, 3 (Rm 545)

(Zugang zu CDLI: P424832)

Landsberger MSL 8/1 S. 31; Köcher AfO 21 S. 19; Cavigneaux AMD 1 S. 268f.; Böck BPOA 3 S. 261ff. Ms. f; Abusch – Schwemer AMD 8/1 S. 57f.

Sammlung von Beschwörungen für das Selbst (NI2.GA2)

Parallelstellen:

3'-5' vgl. Maqlû VII 22-28
8'-11' = Muššu’u VIII 81-85; VAT 9955 (BAM 2, 128) iv 33'-38'. Vgl. auch Ist A 236 (BAM 2, 197) Rs. 25; K 3996+ (Köcher AfO 21 S. 13ff.; Finkel AuOr 9 S. 101f.; Böck JNES 62 S. 1ff.) 13; Rm 265 (Oefele Keilschriftmedicin Taf. II) 12'; VAT 8772+ (BAM 2, 124) iv 34; VAT 13653 (BAM 3, 215) Vs. 13


1'. [x x x x (x) it]-˹ta-ṣi-ma li-x˺ [x x x x (x)]


2'. KA.INIM.MA NI2.GA2 ŠID.˹E˺.[DA.KAM]


3'. EN2 uš-ša-ap!-ka ra-ma-ni a-ra-aḫ-ḫi-k[a pag-ri]
4'. ki-ma dšakkan2 ir-ḫu-u2 bu-ul-šu2 UZ3 k[a-zu-us-sa]
5'. U8 im!-mi-ra-ša EME3 mu-ra-ša AM TU6.EN2


6'. KA.INIM.MA NI2.GA2 ŠID.E.DA.˹KAM˺


7'. [KI]D3.KID3.DA.BI ana I3.GIŠ ŠUB-ma ŠEŠ2


8'. [kiš-p]u ze-ru-tum i-ta-ṣi-a ana ki-di-im
9'. [x x x] ˹x˺ šim-ma-tum a-na ŠA3-bi a!-mi-lim
10'. [uš-te-l]i ar-da-tam ina su-un mu-ti-ša2
11'. [uš-te-l]i GURUŠ [x x x x x]


Senden Sie uns Ihre Korrekturen