Springe direkt zu Inhalt

Study of Religions in China

Study of Religions in China

Chen Linshu: Studies on Religions in Modern China, in: Numen 41 (1994), , pp. 76-87.

Dai Kangsheng: „Xin Zhongguo zongjiao yanjiu 50 nian 新中国宗教研究50年, in: Zhongguo zongiao yanjiu nianjian 中国宗教研究年鉴, Beijing: Religious Culture Press, 2001, pp. 38-57.

Gao Shining : Zongjiaoxue jichu lilun yanjiu licheng 宗教学基础理论研究历程, in: Zhongguo zongiao yanjiu nianjian 中国宗教研究年鉴 , Beijing: Religious Culture Press, 2001, pp. 73-78.

Gao Shining; He Guanghu: Jidujiao wenhua yu xiandaihua 基督教文化与现代化, Beijing: Zhongguo shehui kexueyuan chubanshe, 1996.

Gregory, Brad S.: The Other Confessional History: On Secular Bias in the Study of Religion, in: History and Theory 45 (2006), , pp. 132-149.

Gregory, Brad S.: The Other Confessional History: On Secular Bias in the Study of Religion, in: History and Theory 45 (2006), , pp. 132-149.

Gu, Weimin : Jidujiao yu jindai Zhongguo shehui 基督教与近代中国社会, Shanghai: Shanghai renmin chubanshe, 1996.

He Guanghu : Zhongguo zongjiaoxue bainian 中国宗教学百年, in: Xueshujie 学术界 100 (2003,3), , pp. 234-53.

He Guanghu : Zhongguo zongjiaoxue lilun yanjiu huigu 中国宗教学理论研究回顾, in: Zhongguo zongiao yanjiu nianjian 中国宗教研究年鉴 , Beijing: Religious Culture Press, 2001, pp. 79-91.

He Guanghu: Zongjiao yu dangdai Zhongguo shehui 宗教与当代中国社会, Beijing: Zhongguo renmin daxue chubanshe, 2006.

He, Guanghu: Religious Studies in China 1978-1999 and Their Connection with Political and Social Circumstances, in: China Study Journal 15, 1 (April 2000), , pp. 5-13.