Springe direkt zu Inhalt

BAM 1, 58 (VAT 13774 + VAT 14003)

(Zugang zu CDLI: P285158) <  >

Fragment des oberen linken Rands

Parallelstellen:

8-12 = K 71b+ (BAM 6, 575) IV 37-39


Vs.

1. [DIŠ] NA ⸢ŠA3⸣-šu2 u2[x ...]
2. [x x] ⸢GU7⸣-šu2 ša2 [...]
3. [x x]-šu2 I3 hal-ṣa [...]
4. [x x] GUR-ma I3 [...]
5. [giš]bi-niu2⸣[x ...]
6. [ZU2.LU]M.MA 7 ⸢u2⸣[x ...]
7. [ina] ⸢KUŠ⸣.EDIN SUR SAG x [...]


8. DIŠ ⸢NA⸣ [ki]-ṣir ŠA3 GIG-ma NINDA u KAŠ [...]
9. ina ⸢KA⸣-šu2 GUR.GUR TUN3-šu2 u2-⸢sa⸣ [...]
10. ⸢1⸣ SILA3 sah-le2-e 1/2 SILA3 šimGUR2.GUR2
11. [x] SILA3 NUMUN u2qut-ri 1/2 SILA3 GAZI⸢sar⸣ [...]
12. [x] ⸢SILA3u2KUR.⸢RA⸣ 1/2 ⸢SILA3⸣ NUMUN u2[x ...]
13. [...] x x [...]


Senden Sie uns Ihre Korrekturen