Springe direkt zu Inhalt

BM 47509 + BM 48370 + 81-11-3, 214 (Schuster-Brandis AOAT 46 Taf. 8)

Vs.

1'. [........................] x [..................................]
2'. [.....................] x nig2 sig5-ga ḫul x [(x)]
3'. [.............] x ˹sig5?˺-ga ḫul-lu-bi za-a-kam
4'. [x (x)] x ˹še?˺ še kin? gu gada-gada ni ḫu ni
5'. ˹d?˺amar-utu am-e-ne ḫe2-ni-ib2-e3-de3
6'. ˹ḫul?˺ gaba-bi zi-zi ḫul-lu-bi zi-zi TU6 EN2


7'. DU3.DU3.BI U4.SAKAR ZABAR za-ka-a DU3-
8'. U4.SAKAR ṣe-eḫ-ri 2-u2 ina ŠA3-bi-šu2 DU3-
9'. EN2 an-ni-tum ina UGU-šu2 SAR-ar2
10'. u3 NA4.MEŠ mim-ma lem-nu ina ŠA3-bi-šu2 ta-ka-raṣ


11'. na4ZALAG2 na4AN.ZAḪ na4AN.ZAḪ.BABBAR na4AN.ZAḪ GE6 na4mu-ṣa
12'. ˹na4DUR2˺.MI.NA.BAN3.DA na4KUR-nu DAB NA4 AN.BAR
13'. ˹na4ZU2˺ ZALAG NA4 URUDU NITA2 1-en DUR


14'. ˹na4˺KUR-nu DAB na4ZU2 ZALAG na4DUR2.MI.NA.BAN3.DA ˹NA4 AN.BAR˺
15'. ˹na4˺ZALAG2 na4AN.ZAḪ na4AN.ZAḪ.BABBAR 2-˹u2˺ [DUR]


16'. na4DUR2.MI.NA.BAN3.DA na4pu2˺-u2 na4˹ZU2˺ [ZALAG]
17'. na4PA na4ni-bu ˹na4˺ŠU.U NITA2 u MUNUS 3-šu2 ˹DUR˺


18'. PAP 24 ˹NA4.MEŠ˺ ŠEŠ.MEŠ ina ŠA3 U4.SAKAR ina URUDU.NIG2.GID2.DA E3-ak
19'. ˹14 NA4.MEŠ˺ URUDU 14 SI DARA3.MAŠ ina ba-ru-un-du E3
20'. SA AB2.RI.RI.GA 15 u 150 ša2 U4.SAKAR E3-ak
21'. ˹PAP˺ ša2 AN.TA.ŠUB.BA ṣab-tu-šu2 ina GU2-šu2 GAR-ma DIN

Rs.

1. [EN2 d30 IBILA] a-ša2-re-du at-ta d30 EN GAL-u2 at-ta
2. [d30 MU MU a]tta˺ d30 ra-’i-im ŠE.NUMUN at-ta
3. [d]˹30˺ nadin˺ ŠE.NUMUN at-ta
4. [d]˹30˺ nadin˺ šu-lum at-ta
5. [d]30 ḫe-˹pi2˺ eš-šu at-ta
6. ˹d˺30 nadin˺ šu-lum u ŠE.NUMUN a-na KUR DAGAL-tim atta˺
7. ˹d˺30 ina qi2-bi-ti-ka ṣirti˺ ša2 la ˹KUR2-ru˺
8. ˹u3?˺ an-ni-ka ki-nim [ša2] ˹la˺ [BAL-u]
9. ˹ana-ku˺ NENNI A NENNI ˹lu2MAŠ.MAŠ˺ [ARAD-ka]
10. a-na NENNI A NENNI ša2 DINGIR-šu2 NENNI d15-˹šu2˺ [NENNI-tu2]
11. ˹ši-ip˺-ru an-na-a e-pu-šu2 d30 be-ennu ša2˺ D[AB?-šu2]
12. ˹a-a˺-i-tur-šu2 a-a-TE-šu2 a-a-DIM4-šu2 TU6 EN2


13. ˹KA˺.INIM.MA ŠU.IL2.LA2 dZUEN.NA.KE4


14. DU3.DU3.BI ki-ma d30 tuš-tak-li-lu UR3 SAR A KU3 ˹SUD˺
15. GI.DU8 KEŠDA-as uduSISKUR.UDU ˹GAL? BAL-qi2 DU3˺.A.BI ŠEG6-šal
16. ina IGI U4.SAKAR GAR-an EN2 an-nitu2˺ 3-šu2 ŠID-nu
17. u2-taq-qi2-ma GUR2-ši KA ne2-peš lat-ku GABA.RI KA2.DINGIR.RAki


18. ˹EN2˺ d30 EN ša2-qu-u2 at-ta
19. [d]30 mu-nam-mir eq-li at-ta
20. [d]˹30˺ na-si-iḫ GIG ša2 UN.MEŠ DU3.A.BI at-ta
21. [............] x x u2-suḫ GIG ša2 SU.MU
22. [.................] lud-lul TU6 EN2


23. [.................] x ina MURUB4 AN-e il ˹ta˺ e
24. [.................] ˹dug˺BUR.ZI.GAL ana IGI ˹d˺[30 GAR-a]n
25. [.........................] x U4.SAKAR x [...........]


Senden Sie uns Ihre Korrekturen