Springe direkt zu Inhalt

BAM 1, 2 (VAT 13974)

(Zugang zu CDLI: P285107) <  >

Fragment.

Parallelstellen:

Vs. 1'-9' = STT 1, 92 ii: 9-14
Rs. 6'-12' = STT 1, 92 ii: 31-37


Vs.

1'. [... ; ...] ; ⸢ŠU⸣.BI.AŠ.⸢AM3
2'. [... ; u2]MIN ; ŠU.BI.AŠ.⸢AM3
3'. [...] ; u2MIN ; ŠU.BI.AŠ.⸢AM3
4'. [...] ; u2MIN ; ina KAŠ SAG LAL3 I3.GIŠ NU pa-tan EME [...]
5'. [...] ; ⸢u2⸣MIN ; ina I3.GIŠ hal-ṣi NU pa-tan EME-šu2 DAB-[bat ...]


6'. [...] ; ⸢u2⸣su-a-lim ; A.MEŠ-šu2 SUR-at [...]


7'. [...] ; ⸢u2⸣ha-hi ; ŠU.⸢BI⸣.AŠ.[AM3]
8'. [...] ; ⸢u2⸣ha-hi ; x[...]
9'. [... ; u2]⸢ha⸣-[hi ...]

Abgebrochen

Rs.

1'. [...] ; ⸢u2⸣UR.[...]


2'. [...] ; ⸢u2⸣ur-ba-ti ⸢ZI-hi⸣ ; [...]
3'. [...] ; u2MIN ; [...]
4'. [...] ; u2MIN ; [...]
5'. [...] ; u2MIN ; SUD2 [...]


6'. [...] x ; u2DAB ŠA3 ; sa3-ku ⸢NA⸣ [...]
7'. [...] x ; u2DAB ŠA3 ; ina [...]
8'. [...] x ; u2DAB ŠA3 ; ina [...]
9'. [...] x ; u2DAB ŠA3 ; ina [...]
10'. [...] x ; u2DAB ŠA3 ; ina [...]
11'. [...] x ; ⸢u2⸣DAB ŠA3 ; ina [...]
12'. [...] x ; ⸢u2⸣[x ... ; sa3]-ku x [...]

Abgebrochen


Senden Sie uns Ihre Korrekturen