Springe direkt zu Inhalt

BAM 3, 291 (VAT 16459)

(Zugang zu CDLI: P285375) <  >

Stark beschädigtes Fragment.

Bislang keine bekannten Parallelstellen.


1'. […] ⸢x x x⸣ […]
2'. […] ⸢šim.dMAŠ […]
3'. [… A].GAR.GAR MAŠ.DA3 […]
4'. […] ⸢GAZIsar⸣ […]
5'. […] ⸢u2⸣GEŠTIN.KA5.A […]
6'. […] u2ak-tam […]
7'. […] ⸢NUMUN⸣ u2AB2.DUḪ ZI3.GIG […]
8'. […] U2.ḪI.A DU3-šu2-nu ma? […]


Senden Sie uns Ihre Korrekturen