Springe direkt zu Inhalt

AMT 43, 6 (81-7-27, 57)

(Zugang zu CDLI: P452469) <  >

Thompson RA 26 S. 58; Abusch – Schwemer AMD 8/1 S. 128; Scurlock JAOS 133 S. 538; Scurlock: Sourcebook, S. 301 und 334 Anm. 50

Parallelstellen:

1 = K 5834+ (BAM 6, 579) iv 44 (Schlagzeile)


1. [DIŠ NA S]AG ŠA3-šu2 na-ši MURUB4.MEŠ-šu2 mi-natu-šu2˺ GU7.MEŠ-šu2 NA BI [#ka-šip(?)# ...]
#nach Abusch – Schwemer AMD 8/1 128
2. [u2IGI]- lim u2IGI.NIŠ SUD2 ina GEŠTIN ŠUR NU pa-tan NAG ina A gišŠE.NU ˹u2?˺ [...]


3. [DIŠ NA S]AG ŠA3-šu2 DAB.DAB-su SAG ŠA3-šu2 MU2.MU2 ˹x˺ [ru-p]ul2-t[i(?) TUKU.MEŠ(?) ...]
4. [x x] ˹x˺ GAZI!sar MUN SUD2 ina A SIG3-aṣ ana DUR2šu2˺ [DUB-b]ak? ana ˹x˺ [...]
5. [x x x] ˹x˺ u2ur2-nu ˹u2˺ḪAR.ḪAR ˹u2˺ti-ia2-tu2 u2nu-h[ur-tu(2) ...]
6. [x x x x] šimGUR2.GUR2 giš˹LI˺ GI DUG3 gišTUG2 [x (x)] ˹x˺ mal-ma-liš i-ša2-qal ˹x˺ [...]
7. [x x x x] 1 2-šu2 ḫal ina me-eh-ri AGARIN5 ana DUR2-šu2 DUB-ak-m[a ...]
8. [x x x x] ma ina GEŠTIN ŠUR.RA DUB-ak KIMIN ina UD šu-ma ina GA ˹KU7˺.[KU7 ...]
9. [x x x x (x)] u2-tab-ba-kam2 ina u4-me šu-ma I3.GIŠ BARA2.GA ˹x˺ [...]
10. [x x x x (x)] u2 ina U4.NA2.AM3 [...]


11. [x x x x (x)] ˹x˺ šu zi i u2KUR.RA GAZI!sar [...]
12. [x x x x x] ˹x˺ u2LAL GI DUG3.GA SUḪUŠ ˹x˺ [...]


Senden Sie uns Ihre Korrekturen