Springe direkt zu Inhalt

W 22312a (SpTU 1, 83)

Wenn er einen Chamäleonkopf hat, Ms f (Zugang zu CDLI: P348504; Zugang zu CCP: 3.7.2.C) <  >

Große, einkolumnige Tafel mit beschriebener Vorder- und Rückseite. Fundort: Uruk, Duktus: Spätbabylonisch

Bislang keine bekannten Parallelstellen


Vs.

1. DIŠ SAG.DU ḫu-la-mi-šu2 GAR šu-lu-u2 u [l]a ka-ṣa-ru GAR-šu2 : DAM-su i-ka-an-ni-[is]-su
2. i-ka-li-is-su : DAM-su ul uq-tal2-lal-ša : bi-ir : ka-la-ṣa
3. ša2-niš DAM-su i-kan-nu-ša2-aš-ša2 : DIŠ SAG.DU gišAPIN GAR GAR BE-ma AD-šu2 BE-ma AMA-šu2 UG7
4. APIN : AD : APIN AMA : DIŠ SAG.DU a-ri-bi GAR U4.MEŠ-šu2 GID2.DA.MEŠ
5. ša2-niš ina LA-šu2 UG7 : ša2 SAG.DU-su ṣal-mu-ma NUNDUM.MEŠ-šu2 BABBAR.MEŠ U4-me BI ar2-ku
6. ša2 i-x-ru-ru x la i-sak-ku-tu ina LA-šu2 UG7 : i-šar2 : i-šar3 : šar ša2-a-at2
7. [x š]a2-a-ta : a-ḫi-en-na-a ŠUB.MEŠ at x x x-a an-zu-u2 u2 / šam-mar
8. x x di : na-maš-ša2-a : ṣi-ba-ri : MUŠEN SAGŠU : pa-šuq-tum : dan-na-tum
9. kak-ku-l[i] : ki-šad-su : 3 ŠU.SI GID2.DA GAR aš-šu2 ša2 3 ŠU.SI SUKUD SAG.KI DU11-u3
10. šum zi il : sa x in pa : ša2 NIG2.TUKU : IGI.MIN-šu2 ZI.MEŠ-ḫa : ša2 IGI.MIN-šu2 te-iq-qa-a
11. i11-šar2-ru3 : ša2 IGI.MIN-šu2 zaq-ru ZI.MEŠ-ḫa : wa-ṣu-u2 : a-ṣu-u2 : IR.BA : iš-ša-lal-ma
12. x x x-šu2 ig x -nu-šu2 : DU3-tam : ga-mi-ru-tam : du-u2DU3 : ga-ma-ru
13. [Š]A3.SIG3.GA : ṣu-ru-up ŠA3-bi : na-a-a-lim : na-a-a-lum : a-a-lu : GE6 IGI : ṣu-lum pa-ni
14. [x x] igi : AD GE6.MEŠ : šu-dur2 : a-di-ri : a-da-ra : pa-la-ḫu
15. x x x-šu2 AN.TA u KI.TA ŠA3 SU3.MEŠ : qer-bi IGI.MIN.MEŠ x ša2 x x x IGI.MIN-šu2
16. AN.TA u KI.TA me bi ta x kan zu u ša2-niš KI.A IGI.MIN-šu2 AN.TA u KI.TA x.MEŠ IGI.MEŠ
17. ša n[e]-mer-ki-i : ḫi a dan x tum u ḫi x li ra ma nu tum ḫi : dan x ḫu
18. x x x-šu2 : a x ṭu : IGI.MEŠ-šu2 ḫa-an-ṭu : ḫa-an-du : ša2 pa-ni-šu2 ḫu-un-du-du
19. [...]-šu2 : ana ku-tal-li-šu2 x x [...] x : ana [...] x-la [...] x du x [...]
20. [...] x nu di : x x x li-šu2 [...] x x MEŠ x x x x [...]
21. [...] x x ru : ḫa-an-ṣu x [...] x su ni x [...] x x ir
22. [...] sa x x zi [...] sa x [...] x [...] x x x [...]
23. [...] x x x [...] : DIŠ IGI UR.GI7 GAR
24. [...] x x an [...] ku is be za-kir
25. ZAG? x 15 [...] x x [...] x x x x [...] x : DIŠ TE x x [...]
26. x x [...] x x [...] x x x x x x x x ša2-niš NU DU3
27. [...] IGI [...] gir : x x [... la i]-ša-ri ki-na-a-tum : x x x
28. [...] nu x x : la kit-tum ša2-niš [...] K[I].KAL : GEŠTUG.MIN-šu2? AN x
29. [...] x qe2-er-bu un x [...] x : ZU-u2 : x x x ti
30. [...] x ḫa bi bi [...] x u2 : ḫa x x x i11?-šar3?
31. [...] x x [...] x LUGAL x x x
32. [...] U4 SU3 x x
33. [...] GID2 ša2 x x
34. [...] x x [...] x
35. [...] x x bu x x
36. [...] x [...]

Rs.

1. [...] : TUG2 : ṣu-ba-a-ta : NUNDUM.MEŠ-šu2 AN.TA-tum u KI.TA-t[um ...]
2. [...] x a-ḫa-meš e-et-qu : ṣi-ba-ru : EME ša2 ṣi-pa-ru : ḫab-bi- [...]
3. [...] DU3 mu : SAG.gi-ilGIL : 2-šu dan-na ša2-niš i-kab-bit : SAG.GIL : [...]
4. [I]GI.MIN-šu2 daq-qa-qa : ša2 IGI.MIN-šu2 ṣaḫ-ḫa-ra : ša2 A.U8.A : ina IM NU SILIM : ša2 ESIR : ša2 [...]
5. ša-su-u2-šu2 : ESIR : na-ba-a4 ša2 IGI.MIN : ša2 GEŠTUG.MIN-šu2 ar-ra-ka : GE6 : [...]
6. ri-ṣi-it-ti [...] gab-ba : ka-raš GEŠTUG.MIN [...] : x [...]
7. šir2-tum mas-[...] x-la-tum : mas-la-tum : mur-ṣu Š[A3 ...]
8. [... t]i-ik-ki ki-rad2 : ki-ša2-du ki-ra-d[u ...]
9. [... ti]-ik-ki aš2-šu ki-rad ša2 I3.GIŠ : kar2-šu-u2 : ka-[...]
10. [...] LAL-aṣ : ina DUB NU SILIM : ŠU KAxŠU-e-a : ŠU KA x [...]
11. [...] ša2 la-IGI a-ḫa-meš zi-iz ša2-niš i-ḫal-la-lu : 2-šu2 mur-x [...]
12. [...] ša2 i-ḫap-pi-ru : ig-ru ul i-šet-su aš2-šu2 ša2 a-na i-di-šu2 in-na-ag-ga-ru
13. [...] x DU3.BI : ina na-qi2-ša : GIR3 A.AN BA : GIR3 a-sa ša2-kin : A.AN : a-su
14. [A.A]N : BA : ša2-ka-nu ša2-niš GIR3-šu2 ša2-qa-a-ma : še-egŠEG3 A.AN na ku ḫi am A.AN : BA.A
15. [x l]a-IGI a-ḫa-meš pe-ta-a4 : tuḫ-ri ša2 be ḫe-pi2 u2 : eb-bi
16. kas3-pu : na-pal-ku-u2 : na-par2-qu2-du : na-bal-ku-tu : še-pe-ti
17. aš-ki-ki-ti : mar-a-ḫa : ma-ar-ʾ : um-ma ḫe-pi : ar-bu-tam : a-si-qa-tum
18. ŠA3-bu-u2 lu2KAR E2.A.KE4 GISSU MA.DA ḪE2.A : lu-u2 a-ra-bu-u2 ša2 ana ṣi-il E2 i-mi-da
19. KAR : ner-ru-bu : la-sa-mu : ḫe-pi eš-šu-šu2 ša2 a-na ku-tal2-la la-ma-a ḫe-pi
20. ḫu-un-gu-la : la-ma-a4 : šit-bu-bu : ṣu id bu bu ša2 ṣa-ab ḫe-pi
21. U.ME-šu2 : u2-ba-na-ti-šu2 : ur-tam u2-tar : ṭe3-eme u2-ta-a-ri : ur-tum : ṭe3-e-me
22. i-šar-ru-[ur :] i-la-as-su-um : SAG.GID2.I : SAG.GID2.GID2.I : ša-ra-ra
23. ši-t[a]r-ru-ru ina ŠA3 GU2 GIR3 : SAG : a-ri : a-la-ku : GID2 : ša2-ra-ra : ša2 a-la-ku : GID2 : ša2-ra-ra : ša2 a-la-ku
24. x LU2-u2-tu : u2-la-lu-tu : NIG2 : mim-ma : U-at2 : be-le-et : GIŠ MA2 ḪIS
25. GIŠ.MA2 ḪI.IS : NU KUR : NU be maš : uš-ta-ḫat : im-mes-sa-a4
26. ša2-niš ir-re-eḫ-ḫa-a4 : ša2-ḫa-ṭu : ra-ḫu-u2 : AN ŠA SU US
27. ša2 SIG2 ina su-ḫat-ti-šu2 ia-a-nu : AN ša-a : ŠA : ša2-ḫat!(AŠ2) : SU3 : ra-a-qa : SA : šar-tum
28. NIG2.ZI.GAL2.EDEN.NA šu-ut pi-i u maš-a-a-al-tum ša2 um-man-nu ša2 DIŠ SAG.DU ḫu-la-mi-šu2 GAR
29. mal2-su-tu m.d60-ik-ṣur DUMU ša2 m.dUTU-MU DUMU LU2.SANGA-dMAŠ lu2MAŠ.MAŠ
30. (erasure)


Senden Sie uns Ihre Korrekturen