Springe direkt zu Inhalt

3.8.2.2 Curriculumsplanung und -forschung zum Chinesischunterrich

 

 • Altmeyer, Marianne (1988): Vorschläge für die Entscheidungskriterien bei der Curriculumentwicklung im Fach Chinesisch an deutschen Gymnasien. In: CHUN - Chinesischunterricht 5, S. 81–86.
 • Chen Fu 陈绂 (2001): han yuyan zhuanye de benke jiaoxue bixu ba yuyan benti ke liewei bixiu ke - dui hanyu zhuanye kecheng shezhi de yidian kanfa 汉语言专业的本科教学必须把语言本体课列为必修课——对汉语言专业课程设置的一点看法. In: Yuyan wenzi yingyong 语言文字应用 , Nr. 2.
 • Chen Rudong 陈汝东 (2004): jian lun yi xiuci wei gang de duiwai hanyu jiaoxue linian 简论以修辞为纲的对外汉语教学理念. In: Yunnan shifan daxue xuebao (duiwai hanyu jiaoxue yu yanjiu ban) 云南师范大学学报(对外汉语教学与研究版) , Nr. 2.
 • Ding Xia 丁夏 (2001): "xueshu ji hanyu" jiaoxue linian yu da hanyu jiaoxue“ 学术级汉语”教学理念与大汉语教学.  In: Li Xiangkun 李祥坤 (Hg.): guoji hanyu jiaoxue xueshu yantaohui lunwenji 国际汉语教学学术研讨会论文集 .
 • Guder, Andreas (2005): Chinesisch und der Europäische Referenzrahmen – Einige Beobachtungen zur Erreichbarkeit fremdsprachlicher Kompetenz(en) im Chinesischen. In: CHUN - Chinesischunterricht 20, S. 83–98.
 • Jiang Liping 姜丽萍 (2007): guanyu goujian "yi peiyang jiaoji nengli wei mubiao" de duiwai Hanyu jiaoxue kuangjia de sikao 关于构建“以培养交际能力为目标”的对外汉语教学框架的思考. In: Hanyu Xuexi 汉语学习 , Nr. 1.
 • Jiang Xin u. a. 江新 等 (2006): waiguo xuesheng hanyu zi ci xuexi de yingxiang yinsu - jian lun "hanyu shuiping dagang" zi ci de xuanze yu fenji 外国学生汉语字词学习的影响因素——兼论《汉语水平大纲》字词的选择与分级. In: Yuyan jiaoxue yu yanjiu 语言教学与研究 , Nr. 2.
 • Jing Cheng 竟成 (1999): Women jiujing xuyao shenmeyang de yufa dagang 我们究竟需要什么样的语法大纲. In: Shijie hanyu jiaoxue 世界汉语教学 , Nr. 3.
 • Kaden, Klaus; Kautz, Ulrich (1991): Konzeptionelle Überlegungen zur Gestaltung eines Chinesisch-Grundkurses für deutsche Studierende. In: CHUN - Chinesischunterricht 8.
 • Kölla, Brigitte (2014): Erste Jahrestagung des Verbands Fachdidaktik Distante Sprachen Schweiz zum Thema "Nachhaltige Curricula". In: CHUN - Chinesischunterricht 29 (29), S. 106–107.
 • Lai Siping 来思平 (1987): linghuo de shiyong jiaocai, zuzhi jiaoxue - duanqi duiwai hanyu jiaoxue qiantan 灵活地使用教材、组织教学——短期对外汉语教学浅谈. In: Yuyan jiaoxue yu yanjiu 语言教学与研究 , Nr. 3.
 • Li, Duanduan (2008): Issues in Chinese Language Curriculum and Materials Development. In: P. &. Lester P. Duff (Hg.): Issues in Chinese Language Education and Teacher Development. University of British Columbia, S. 49–70.
 • Li Qinghua 李清华 (1999): Hanyu shuiping cihui yu hanzi dengji dagang de cihuiliang wenti 《汉语水平词汇与汉字等级大纲》的词汇量问题. In: Yuyan jiaoxue yu yanjiu 语言教学与研究 , Nr. 1.
 • Li Quan 李泉 (2006): duiwai hanyu kecheng, dagang yu jiaoxue moshi yanjiu 对外汉语课程、大纲与教学模式研究. Beijing 北京. Shangwu yinshuguan 商务印书馆.
 • Li Shaolin 李绍林 (2006): "dengji dagang" yu Hanyu jiaocai shengci de queding 《等级大纲》与汉语教材生词的确定. In: Hanyu Xuexi 汉语学习 , Nr. 5.
 • Li Xiaoqi 李晓琪 (1997): "HSK cihui dengji dagang" zhong xingrongci he fuci de cilei biaozhu wenti 《HSK词汇等级大纲》中形容词和副词的词类标注问题. In: Hanyu Xuexi 汉语学习 , Nr. 4.
 • Li Yang 李杨 (1997): duiwai hanyu jiaoxue kecheng yanjiu 对外汉语教学课程研究. Beijing 北京. Beijing yuyan wenhua daxue chubanshe 北京语言文化大学出版社.
 • Liu Xun 刘珣 (1997): shilun Hanyu zuowei di'er yuyan jiaoxue de jiben yuanze - jianlun hai nei wai hanyu jiaoxue de xueke jianshe 试论汉语作为第二语言教学的基本原则——兼论海内外汉语教学的学科建设. In: Shijie hanyu jiaoxue 世界汉语教学 , Nr. 1.
 • Ma Jianfei 马箭飞 (2004): hanyu jiaoxue de moshihua yanjiu chulun 汉语教学的模式化研究初论. In: Yuyan jiaoxue yu yanjiu 语言教学与研究 , Nr. 1.
 • Pan Wenguo 潘文国 (1999): yuyan yanjiu yu yuyan jiaoxue - jian lun "Han yuyan wenzi xue" zhuanye sheli de lilun yiyi he shijian yiyi 语言研究与语言教学——兼论“汉语言文字学”专业设立的理论意义和实践意义. In: Lü Bisong 吕必松 (Hg.): yuyan jiaoyu wenti yanjiu lunwenji 语言教育问题研究论文集. Beijing 北京: Huayu jiaoxue chubanshe 华语教学出版社 Sinolingua .
 • Riedlinger, Heinz (1984): Prinzipien der Erstellung kommunikativer Hörverständniskurse. In: CHUN - Chinesischunterricht 1.
 • Spaar, Wilfried (1991): Das Propädeutikum Chinesisch an der Universität Heidelberg. In: CHUN - Chinesischunterricht 8.
 • Stähle, Susian (2000): Lehr- und Lernziele und Curriculum im fachsprachlichen Unterricht "Wirtschaftskommunikation Chinesisch". In: CHUN - Chinesischunterricht 16.
 • Sun Dejin 孙德金 (1999): duiwai hanyu zhuanye jiaoyu zhong yuyan zhishi ke de dingwei wenti 对外汉语专业教育中语言知识课的定位问题. In: Yuyan jiaoxue yu yanjiu 语言教学与研究 , Nr. 1.
 • Sun Junzheng 孙钧政 (1989): nei wai hanyu jiaoxue de fenye - xunzhao duiwai hanyu jiaoxue jizhi shi sikao 内、外汉语教学的分野——寻找对外汉语教学机制时思考. In: Shijie hanyu jiaoxue 世界汉语教学 , Nr. 1.
 • Wang Youmin 王又民 (2000): Hanzi yu xiezuo nengli diaocha de zhengti sheji 汉字与写作能力调查的整体设计. Beijing 北京. Huayu jiaoxue chubanshe 华语教学出版社 Sinolingua.
 • Wang Zhenkun 王振昆 (1993): zonghexing daxue duiwai Hanyu jiaoxue de zongti sheji qianlun 综合性大学对外汉语教学的总体设计浅论.  In: Zhongguo duiwai hanyu jiaoxue xuehui 中国对外汉语教学学会 (Hg.): zhongguo duiwai hanyu jiaoxue xuehui di si ci xueshu taolunhui lunwen xuan 中国对外汉语教学学会第四次学术讨论会论文选. Beijing 北京: Beijing yuyan xueyuan chubanshe 北京语言学院出版社 .
 • Wu Huihua 武惠华 (2006): waiguo yanjiushheng "zhuanye hanyu" de jiaoxue sheji 外国研究生《专业汉语》的教学设计. In: Zhongguo renmin daxue duiwai yuyan wenhua xueyuan 中国人民大学对外语言文化学院 (Hg.): "hanyu yanjiu yu yingyong" di si ji 《汉语研究与应用》第四辑. Beijing 北京: Zhongguo shehui kexue chubanshe 中国社会科学出版社 .
 • Wu Yongyi 吴勇毅 (2006): cong jiaoji yuyan jiaoxue dao renwu xing yuyan jiaoxue 从交际语言教学到任务型语言教学.  In: Qi Huyang 齐沪扬 (Hg.): "duiwai hanyu yanjiu" di er qi 《对外汉语研究》第二期. Beijing 北京: Shangwu yinshuguan 商务印书馆 .
 • Zhu Yizhi 朱一之 (1993): Hanyu shuiping kaoshi hanzi dagang suoshou 2905 ge hanzi fenxi jieguo 汉语水平考试汉字大纲所收2905个汉字分析结果. In: Yuyan jiaoxue yu yanjiu 语言教学与研究 , Nr. 3.