Springe direkt zu Inhalt

3.6.7.6 Chinesisch mit Filmen und Bildern | Teaching Chinese with Films and Pictures | 电影与图片

 

 • Berg, Christine (2015): Beijing yi ye 北京一夜: Multisensorisches Lernen mit chinesischen Musik-Video-Clips. In: CHUN - Chinesischunterricht (30), S. 75–83.
 • Lee, He-fang 李和舫 (2009): yi wenhua wei xuexi qixiang de Hanyu dianying jiaoxue sheji 以文化为学习取向的汉语电影教学设计. In: CHUN - Chinesischunterricht (23).
 • Lien, Yu-Jen连育仁; Lin, Chin-Hsi林金锡; Chiu, Gueyfa邱贵发 (2011): Huoli jiaoshi: katong yu duiwai Hanyu jiaoxue活力教师:卡通与对外汉语教学. Animated teaching: Using cartoons in teaching Chinese as a foreign language. In: Journal of Technology and Chinese Language Teaching, Jg. 2, H. 1, S. 36–48.http://www.tclt.us/journal/2011v2n1/lien.pdf
 • Mao, Huiqin (2011): Lernwörterbuch Chinesisch. Die meistbenutzten Wörter der chinesischen Sprache. Hamburg: Helmut Buske Verlag.
 • Mu, Aili; De, Zhang (2005): Teaching Chinese Films with Digitalized Modules in WebCT. In: Journal of the Chinese Language Teachers Association 40, Nr. 3, S. 29–48.
 • Schäfer, Horst (1986): Chinesischer Film im Sinologieunterricht. In: CHUN - Chinesischunterricht 3.
 • Shi Shiqing 史世庆 (1987): Zai tan yong dianshi luxiang jinxing kouyu jiaoxue de jige huanjie 再谈用电视录像进行口语教学的几个环节 (On the Several Points of Teaching Colloquial Chinese by Video). In: CHUN - Chinesischunterricht 4.
 • Shi Shiqing 史世庆 (1990): Zhubu yindao, zhubu jiashen, zhubu tigao - tan shiyong luxiang zuo jiaocai de gaoji ban kouyuke de sange jieduan 逐步引导,逐步加深,逐步提高 – 谈使用录像做教材的高级班口语课的三个阶段. In: CHUN - Chinesischunterricht 7.
 • Teng, Chuntong (2001): Bridging the Gap between Language and Culture: Integrating the Pan Gu Cartoon Video Program into Chinese Instruction. In: Journal of the Chinese Language Teachers Association 36, Nr. 2, S. 43–54.
 • Wittek, Kathleen (2015): Zum Einsatz audiovisueller Materialien im Chinesischunterricht. In: CHUN - Chinesischunterricht (30), S. 84–92.
 • Zhang Shuxian 张淑贤 (2001): tan tuxiang zai kua mu wenhua de yuyan jiaoxue zhong de teshu zuoyong 谈图像在跨母文化的语言教学中的特殊作用. In: Hanyu Xuexi 汉语学习 , Nr. 2.