Springe direkt zu Inhalt

3.5.9.2 Interkulturelle Kompetenz | Intercultural Competences | 跨文化能力

 • Chang Daqun 常大群 (2003): Haiwai Huawen jiaoshi peixun zhong de Zhongguo wenhuake jiaoxue 海外华文教师培训中的中国文化课教学.

 • Chen Guanglei 陈光磊 (1997): guanyu duiwai hanyu ke zhong de wenhua jiaoxue wenti 关于对外汉语课中的文化教学问题. In: Yuyan wenzi yingyong 语言文字应用 , Nr. 1.

 • Chen Shen 陈申 (2001): yuyan wenhua jiaoxue celüe yanjiu 语言文化教学策略研究. Beijing 北京. Beijing yuyan wenhua daxue chubanshe 北京语言文化大学出版社.

 • Dai Xuemei 戴雪梅 (2004): zhongguo yu yingmei wenhua jiaoji zhong limao yuanze de yizhixing 中国与英美文化交际中礼貌原则的异质性. In: di qi jie guoji hanyu jiaoxue taolunhui lunwen xuan bianweihui《第七届国际汉语教学讨论会论文选》编辑委员会 (Hg.): di qi jie guoji hanyu jiaoxue taolunhui lunwen xuan 第七届国际汉语教学讨论会论文选. Beijing 北京: Beijing daxue chubanshe 北京大学出版社 .
 • Guder, Andreas;äften zu kulturspezifischen Inhalten im Schulunterricht. In: CHUN - Chinesischunterricht (25), S. 196–206.
 • Jandok, Peter (2008): Deutsch-chinesische Interaktion – Eine Sechs-Minuten-Analyse interkultureller Kommunikation und der Nutzen für den Chinesisch-als-Fremdsprache-Unterricht. In: CHUN - Chinesischunterricht 23.
 • Jin, L.; Erben, T. (2007): Intercultural learning via instant messenger interaction. In: CALICO Journal 24 (2), S. 291–311.https://www.calico.org/html/article_646.pdf
 • Li Xiaoqi 李晓琪 (2006): duiwai hanyu wenhua jiaoxue yanjiu 对外汉语文化教学研究. Beijing 北京. Shangwu yinshuguan 商务印书馆.
 • Li Yanchun 李彦春 (2006): Ling Liuxuesheng toutong de chenghu 令留学生头痛的称呼. In: Beijing shifan daxue xuebao (shehui kexueban) 北京师范大学学报(社会科学版)Journal of Beijing Normal University (Social Science Edition) , Nr. 6.
 • Liang, Yong (2008): Sprachliche und interkulturelle Kompetenz. In: CHUN - Chinesischunterricht 23.
 • Mao Tongwen 毛通文 (2003): Duiwai Hanyu jiaoxue zhong de wenhua chuanshou - cong HSK kaoshi kan kuawenhua jiaoji jiaoxue de zhongyaoxing 对外汉语教学中的文化传授——从HSK考试看跨文化交际教学的重要性. In: Xiamen daxue haiwai huawen jiaoyu yanjiusuo jiaoyu xueyuan 厦门大学海外华文教育研究所海外教育学院 (Hg.): duiwai hanyu jiaoxue lunwenji 对外汉语教学论文集. Xiamen 厦门: Xiamen daxue chubanshe 厦门大学出版社 .
 • McDonald, E. (2011): Learning Chinese, turning Chinese: Challenges to becoming sinophone in a globalized world. New York: Routledge.
 • Qi Hua 亓华 (1999): Cong "laowai" yici tan kuawenhua yanyu jiaoji de guoji zhunze 从“老外”一词谈跨文化言语交际的国际准则. In: Yuwen Jianshe 语文建设 , Nr. 2.
 • Qian, Chunchun (2012): Kommunikative Handlungskompetenz in der interkulturellen Wirtschaftskommunikation. Ein adressatenspezifisches didaktisches Konzept für den Wirtschaftsdeutsch-Unterricht // Kommunikative Handlungskompetenz in der interkulturellen Wirtschaftskommunikation. Ein adressatenspezifisches didaktisches Konzept für den Wirtschaftsdeutsch-Unterricht. München: IUDICIUM.
 • Roche, Jörg (2001): Interkulturelle Sprachdidaktik. Eine Einführung. Tübingen. Narr. ISBN: 3823349848.
 • Shen Yan; Wei Heya 沈燕;韦荷雅(德) (2000): tan fei zhongguo wenhua huanjing zhong peiyang kuawenhua jiaoji nengli de tujing 谈非中国文化环境中培养跨文化交际能力的途径.  In: di liu jie guoji hanyu jiaoxue taolunhui lunwen xuan bianji weiyuanhui《第六届国际汉语教学讨论会论文选》编辑委员会 (Hg.): di liu jie guoji hanyu jiaoxue taolunhui lunwen xuan第六届国际汉语教学讨论会论文选. Beijing 北京: Beijing daxue chubanshe 北京大学出版社 .
 • Vötter, Sebastian (2007): Ist Kultur erlernbar? Zum Lehren und Lernen von Kultur im Rahmen chinawissenschaftlicher Studiengänge. In: CHUN - Chinesischunterricht 22, S. 35–54.
 • Wen Suolin 温锁林 (1994): chi yu zhongguo wenhua mantan 吃与中国文化漫谈. In: Hanyu Xuexi 汉语学习 , Nr. 3.
 • Wippermann, Dorothea (2000): Überlegungen zur Vermittlung von Kompetenz für die interkulturelle Kommunikation mit Chinesen im Unterricht des Chinesischen als Fremdsprache am Beispiel der Höflichkeitssprache. In: CHUN - Chinesischunterricht 16.
 • Xiong Wenhua 熊文华 (1993): yanse ci suo tixian de wenhua fancha 颜色词所体现的文化反差. In: Beijing yuyan xueyuan jiaowuchu 北京语言学院教务处 (Hg.): duiwai hanyu jiaoxue lunji 对外汉语教学论集. Beijing 北京: Beijing yuyan xueyuan chubanshe 北京语言学院出版社 .
 • Zhang Shuxian 张淑贤 (2001): tan tuxiang zai kua mu wenhua de yuyan jiaoxue zhong de teshu zuoyong 谈图像在跨母文化的语言教学中的特殊作用. In: Hanyu Xuexi 汉语学习 , Nr. 2.
 • Zhou Siyuan 周思源 (1996): lun duiwai hanyu jiaoxue de wenhua dingwei 论对外汉语教学的文化定位. In: Hu Mingyang u. a. 胡明扬 等 (Hg.): Yuyan wenhua jiaoxue yanjiu 语言文化教学研究. Beijing 北京: Huayu jiaoxue chubanshe 华语教学出版社 Sinolingua .