Springe direkt zu Inhalt

3.5.8.2 Grammatik Chinesisch | Chinese Grammar | 中文语法

 

 • Bai, Jianhua (2008): Chinese Grammar Made Easy: A Practical and Effective Guide for Teachers. Yale University Press. ISBN: 0300122799. http://www.lob.de/cgi-bin/work/suche2?titnr=249605897&flag=citavi
 • Cai, Wei; Sciban, Shu-ning (2008): How is Chinese Grammar Taught? A Comparison of Grammar Materials in Five Chinese Textbooks. In: Journal of the Chinese Language Teachers Association, Jg. 43, H. 1, S. 17–32.
 • Cao, Fei 曹沸 (2013): Chuxuezhe Hanyu yinguo biaoji xide de xuanze pianxiang jiqi zhiyue jizhi 初学者汉语因果标记习得的选择偏向及其制约机制. In: Journal of Chinese Lanugage Teachers Association 48 (2), S. 45–67.
 • Du, Lun (2002): Du, Lun: Grammatikvermittlung unter dem Aspekt interkultureller Kommunikation - Eine Präsentation am Beispiel der Vermittlung grundlegender chinesischer Syntax. In: CHUN - Chinesischunterricht 17, S. 31–44.
 • Gao, Shunquan 高顺全 (2013): Fulian jian leixuci de yufahua shunxu he xide shunxu - yi "buguo" he "zhishi" wei li. 副连兼类虚词的语法化顺序和习得顺序—以“不过”和“只是”为例  Grammaticalization and acquisition order of adverb-conjunction-concurrent functional words. In: Chinese as a Second Language Research 2 (2), S. 245–267.
 • Hsueh, Feng-sheng (1982): The role of semantics in teaching syntax. Some examples from Mandarin Chinese. In: Journal of the Chinese Language Teachers Association 17, Nr. 1, S. 1–14.
 • JIN, Meiling 金美玲 (2014): Yujing zai duiwai Hanyu yufa jiaoxuezhong de zuoyong 语境在对外汉语语法教学中的作用. Die Bedeutung des sprachlichen Kontexts im ChaF-Grammatikunterricht. In: CHUN - Chinesischunterricht 29 (29), S. 30–44.
 • Li, Wendan (2004): The Discourse Perspective in Teaching Chinese Grammar. In: Journal of the Chinese Language Teachers Association 39, Nr. 1, S. 25–44.
 • Li Quan 李泉 (2001): Hanyu yufa kaocha yu fenxi 汉语语法考察与分析. Beijing 北京. Beijing Yuyan Daxue Chubanshe 北京语言大学出版社. ISBN: 7561909632.
 • Liu, Feng-hsi (2012): L2 acquisition of the progressive marker zai in Mandarin Chinese. In: Chinese as a Second Language Research 1 (2), S. 153–193.
 • Liu, Weijian (2007): Kontrastiv, kommunikativ und kreativ – Zur Vermittlung chinesischer Grammatik im Gymnasialunterricht am Beispiel einer Unterrichtseinheit über Fragepronomen. In: CHUN - Chinesischunterricht 22, S. 157–168.
 • Lu Fubo 卢福波 (2004): duiwai hanyu jiaoxue yufa yanjiu 对外汉语教学语法研究. Beijing 北京. Beijing yuyan wenhua daxue chubanshe 北京语言文化大学出版社.
 • Lutz, Marion (2002): Das "Lernen lernen" im Grammatikunterricht - Plädoyer für eine Didaktische Grammatik des Chinesischen. In: CHUN - Chinesischunterricht 17, S. 83–104.
 • Meyer zu Venne, Felix (2016): Alles nur Theater? Dramapädagogische Ansätze bei der Vermittlung von Grammatik im Schulunterricht Chinesisch als Fremdsprache. In: CHUN - Chinesischunterricht (31), S. 7–29.
 • Tsang, Wai Lan (2012): Aspectual marking among English and Korean learners of Mandarin Chinese. In: Chinese as a Second Language Research 1 (1), S. 3–33.
 • Tseng, Miao-Fen (2010): Language Attrition in Grammar and Receptive Skills in Mandarin Chinese. In: Everson, M.E; Shen H.H.: Research among learners of Chinese as a Foreign Language (2010), S. 35–44.
 • Wei Cai; Shu-ning, Sciban (2008): How Is Chinese Grammar Taught? A Comparison of Grammar Materials in Five Chinese Textbooks. In: Journal of the Chinese Language Teachers Association 43, Nr. 1, S. 16-?
 • Xiao Xiqiang肖奚强 (2009): waihuo xuesheng Hanyu jushi xuexi nandu ji fenji paixun yanjiu 外国学生汉语句式学习难度及分级排序研究. Gaodeng Jiaoyu chubanshe 高等教育出版社. ISBN 9787040179194
 • XIE Honghua 谢红华: 构词法与对外汉语教学. In: CHUN 26. S. 32-44.
 • Xu, Yi (2013): CFL learners’ productions of relative clauses with demonstratives: From theory to empirical research. In: Chinese as a Second Language Research 2 (2), S. 169–193.
 • Yang, Jin-Hua 杨金华 (Hg.) (2012): Waiguoren Hanyu yufa xide nandian yanjiu 外国人汉语语法习得难点研究. Shanghai: Shanghai daxue chubanshe youxian gongsi.