Springe direkt zu Inhalt

3.5.6.2.2 Textkompetenz | Text Comprehension | 文章写作能力

 

 • Chen, Chen 陈晨 (2010): Yingyu guojia xuesheng zhong-gaoji Hanyu pianzhang xianjie kaocha 英语国家学生中高级汉语篇章衔接考察.  In: Cui Xiliang u.a. 崔希亮 等 (Hg.): Ou-Mei xuesheng Hanyu xuexi he renzhi yanjiu 欧美学生汉语学习和认知研究. Beijing 北京: Beijing daxue chubanshe 北京大学出版社, S. 272–282.
 • Chen, Chen 陈晨 (2010): Yingyu muyu xuesheng Hanyu yupian lianjie chengfen xide qingkuang de kaocha 英语母语学生汉语语篇连结成分习得情况的考察. In: Cui Xiliang u.a. 崔希亮 等 (Hg.): Ou-Mei xuesheng Hanyu xuexi he renzhi yanjiu 欧美学生汉语学习和认知研究. Beijing 北京: Beijing daxue chubanshe 北京大学出版社, S. 283–299.
 • Lam, Ho Cheong (2016): A criticial Analysis of the Various Ways of Teaching Chinese Characters. In: Electronical Journal of Foreign Language Teaching, Bd. 8, S. 57–70.
 • Li Xiaoqi 李晓琪 (2006): duiwai hanyu yuedu yu xiezuo jiaoxue yanjiu 对外汉语阅读与写作教学研究. Beijing 北京. Shangwu yinshuguan 商务印书馆.
 • Luo Qingsong 罗青松 (2002): duiwai hanyu xiezuo jiaoxue yanjiu 对外汉语写作教学研究. Beijing 北京. Zhongguo shehui kexue chubanshe 中国社会科学出版社.
 • Richter, Harald (1986): Terra incognita des Chinesischunterrichts: Sprachstilistik (xiucixue). In: CHUN - Chinesischunterricht 3.
 • Shum, Mark S. K.; Zhang, Lude (2006): Teaching Writing in Chinese Speaking Areas. Springer. ISBN: 0387269150. http://www.lob.de/cgi-bin/work/suche2?titnr=242360243&flag=citavi
 • Wang Youmin 王又民 (2000): Hanzi yu xiezuo nengli diaocha de zhengti sheji 汉字与写作能力调查的整体设计. Beijing 北京. Huayu jiaoxue chubanshe 华语教学出版社 Sinolingua.
 • Wu, Daming (2005): Contents and Strategies of Chinese Computing Skills Learning. In: CHUN - Chinesischunterricht 20, S. 33–40.
 • Xiao, Yun (2010): Discourse Features and Development in Chinese L 2 Writing. In: Everson, M.E; Shen H.H.: Research among learners of Chinese as a Foreign Language (2010), S. 133–152.
 • Yang, Chun 杨春 (2010): Yingyu guojia xuesheng chuji Hanyu yupian zhaoying pianwu kaocha 英语国家学生初级汉语语篇照应偏误考察.In: Cui Xiliang u.a. 崔希亮 等 (Hg.): Ou-Mei xuesheng Hanyu xuexi he renzhi yanjiu 欧美学生汉语学习和认知研究. Beijing 北京: Beijing daxue chubanshe 北京大学出版社, S. 263–271.
 • Yang, Chunsheng (2013): Textual Conjunctives and Topic-fronting Devices in CFL Learners’ Written Summaries. In: Journal of Chinese Lanugage Teachers Association 48 (1), S. 71–89.
 • Zhang Chen 张赪 (2010): Hanyu yuxu de lishi fazhan汉语语序的历史发展. Beijing Yuyan Daxue chubanshe北京语言大学出版社. ISBN 9787561928394