Springe direkt zu Inhalt

3.5.4.4 Diskursives Sprechen | Discursive Speaking | 讨论

 

  • Chang Jingyu 常敬宇 (1994): tan liuxuesheng de Hanyu jiaoji nengli de peiyang 谈留学生的汉语交际能力的培养. In: Hanyu Xuexi 汉语学习 , Nr. 4.
  • Jiang Liping 姜丽萍 (2007): guanyu goujian "yi peiyang jiaoji nengli wei mubiao" de duiwai Hanyu jiaoxue kuangjia de sikao 关于构建“以培养交际能力为目标”的对外汉语教学框架的思考. In: Hanyu Xuexi 汉语学习 , Nr. 1.
  • Jin, H. G. (2004): The role of formulaic speech in teaching and learning patterned Chinese structures. In: Journal of the Chinese Language Teachers Association 39 (1), S. 45–62.
  • Jin, Li (2012): When in China, do as the Chinese do? Learning compliment responding in a study abroad program. In: Chinese as a Second Language Research 1 (2).
  • Li Xiaoqi 李晓琪 (2006): duiwai hanyu kouyu jiaoxue yanjiu 对外汉语口语教学研究. Beijing 北京. Shangwu yinshuguan 商务印书馆.
  • Tao, Hongyin; 陶红印 (2015): Teaching Students to be Discourse Pragmatics: Practices in an L 2 Chinese Linguistics Class. In: CHUN - Chinesischunterricht (30), S. 30–51.
  • Xiao, Y.: Teaching Chinese Orthography and Discourse. In: M. E. Everson & Y. Xiao (Eds.) Teaching Chinese as a Foreign Language. Boston: Cheng & Tsui., S. 113–130.
  • Yang Huiyuan 杨惠元 (1996): hanyu tingli shuohua jiaoxuefa 汉语听力说话教学法. Beijing 北京. Beijing yuyan xueyuan chubanshe 北京语言学院出版社.