Springe direkt zu Inhalt

3.4.3.2.2 Einzeluntersuchungen zum Zweitspracherwerb Chinesisch | Individual aspects | 个别的观点s

 

 • Chen, Chen 陈晨 (2010): Yingyu guojia xuesheng zhong-gaoji Hanyu pianzhang xianjie kaocha 英语国家学生中高级汉语篇章衔接考察. S. 272–282.
 • Chen, Chen 陈晨 (2010): Yingyu muyu xuesheng Hanyu yupian lianjie chengfen xide qingkuang de kaocha 英语母语学生汉语语篇连结成分习得情况的考察. S. 283–299.
 • Chi, Yangqin 池扬琴; Gao, Liqun 高立群 (2010): Hanyu konglunyuan de di'er yuyan xide yanjiu.  In: Cui Xiliang u.a. 崔希亮 等 (Hg.): Ou-Mei xuesheng Hanyu xuexi he renzhi yanjiu 欧美学生汉语学习和认知研究. Beijing 北京: Beijing daxue chubanshe 北京大学出版社, S. 93–121.
 • Liu, Zhaojing 刘兆静; Gao, Liqun 高立群 (2010): Zhong-wai xuesheng liyong Hanyu yunlü xinxi xiaojie jufa jiegou qiyi de shiyan yanjiu 中外学生利用汉语韵律信息消解句法结构歧义的实验研究. In: Cui Xiliang u.a. 崔希亮 等 (Hg.): Ou-Mei xuesheng Hanyu xuexi he renzhi yanjiu 欧美学生汉语学习和认知研究. Beijing 北京: Beijing daxue chubanshe 北京大学出版社, S. 174–180.
 • Packard, Jerome Lee (2008): Relative Clause Processing in L2 Speakers of Mandarin and English. In: Journal of the Chinese Language Teachers Association 43, Nr. 2, S. 107–146.
 • Qian Yulian 钱玉莲; Zhao Qingju 赵晴菊 (2009): Liuxuesheng hanyu shuchu xuexi celue yanjiu 留学生汉语输出学习策略研究. Beijing 北京. Shijie tushu chubanshe 世界图书出版社. ISBN: 9787510011603.
 • Scrimgeour, Andrew (2011): Issues and Approaches to Literacy Development in Chinese Second Language Classrooms. In: L. Tsung und K. Cruikshank (Hg.): Teaching and learning Chinese in global contexts: Multimodality and literacy in the new media age. London: Continuum, S. 197–212.
 • Shen, H. H.(2010): Analysis of Radical Knowledge Development Among Beginning CFL Learners. In: Everson, M.E; Shen H.H.: Research among learners of Chinese as a Foreign Language (2010), S. 45–66.
 • Tasker, Isabel (2010): Intermediate Distance Learners of Chinese Look Back: A survey Study. In: Everson, M.E; Shen H.H.: Research among learners of Chinese as a Foreign Language (2010), S. 153–178.
 • Tseng, Miao-Fen (2010): Language Attrition in Grammar and Receptive Skills in Mandarin Chinese. In: Everson, M.E; Shen H.H.: Research among learners of Chinese as a Foreign Language (2010), S. 35–44.
 • Wen, Xiaohong (2006): Acquisition Sequence of Three Constructions: An Analysis of the Inter-language of learners of Chinese as a Foreign Language. In: Journal of the Chinese Language Teachers Association 41, Nr. 2, S. 89–114.
 • Yang, Chun 杨春 (2010): Yingyu guojia xuesheng chuji Hanyu yupian zhaoying pianwu kaocha 英语国家学生初级汉语语篇照应偏误考察. In: Cui Xiliang u.a. 崔希亮 等 (Hg.): Ou-Mei xuesheng Hanyu xuexi he renzhi yanjiu 欧美学生汉语学习和认知研究. Beijing 北京: Beijing daxue chubanshe 北京大学出版社, S. 263–271.
 • Zhang, Dandan 张丹丹; Gao, Liqun 高立群 (2010): Ying-Ri-Han liuxuesheng dui Hanyu huatiju xide de shiyan yanjiu 英日韩留学生对汉语话题句习得的实验研究. In: Cui Xiliang u.a. 崔希亮 等 (Hg.): Ou-Mei xuesheng Hanyu xuexi he renzhi yanjiu 欧美学生汉语学习和认知研究. Beijing 北京: Beijing daxue chubanshe 北京大学出版社, S. 142–173.