Springe direkt zu Inhalt

3.4.3.2.1 Allgemeine Darstellungen zum Zweitspracherwerb Chinesisch | Individual Research Topics to Chinese Second Language Aquisition | 独立研究课题

 • Cao, Fei 曹沸 (2013): Chuxuezhe Hanyu yinguo biaoji xide de xuanze pianxiang jiqi zhiyue jizhi 初学者汉语因果标记习得的选择偏向及其制约机制. In: Journal of Chinese Lanugage Teachers Association 48 (2), S. 45–67.
 • Chung, Y. C. (2012): Schools at Home: Parental Support for Learning Mandarin as a Second or Foreign Language. Dissertation. University of London, London.
 • Cui Xiliang u.a. 崔希亮 等 (2008): Hanyu zuowei di er yuyan de xide yu renzhi yanjiu 汉语作为第二语言的习得与认知研究. Beijing 北京. Beijing daxue chubanshe 北京大学出版社. ISBN: 9787301132159.
 • Dai Qingxia 戴庆厦 (1999): di'er yuyan (hanyu) jiaoxue gailun 第二语言(汉语)教学概论. Beijing 北京. Minzu chubanshe 民族出版社.
 • Everson, Michael (2013): Teaching and Learning Chinese in Global Contexts: Multimodality and Literacy in the New Media Age. In: Journal of Chinese Lanugage Teachers Association 48 (1), S. 109–117.
 • Guo Xi 郭熙 (2006): yi fuzhu zhuanye jiaoxue wei mudi de hanyu zuowei di'er yuyan de jiaoxue: shijian yu sikao 以辅助专业教学为目的的汉语作为第二语言的教学:实践与思考. In: Qi Huyang 齐沪扬 (Hg.): "duiwai hanyu yanjiu" di er qi 《对外汉语研究》第二期. Beijing 北京: Shangwu yinshuguan 商务印书馆 .
 • Jin Honggang 靳洪刚 (2005): Di er yuyan xide yu yuyan xingshi wei zhongxin de jiegou jiaoxue tantao 第二语言习得与语言形式为中心的结构教学探讨. Form-focused Instruction and Second Language Learning: Some Pedagogical Considerations and Teaching Techniques. In: Journal of the Chinese Language Teachers Association 40, Nr. 2, S. 43–66.
 • Li Rong 李戎 (2005): Fei mudi yu huanjing xia fei yuanxiao hanyu jiaoxue duixiang fenxi 非目的语环境下非院校汉语教学对象分析. In: CHUN - Chinesischunterricht 20, S. 61–66.
 • Liu Xun 刘珣 (1997): shilun Hanyu zuowei di'er yuyan jiaoxue de jiben yuanze - jianlun hai nei wai hanyu jiaoxue de xueke jianshe 试论汉语作为第二语言教学的基本原则——兼论海内外汉语教学的学科建设. In: Shijie hanyu jiaoxue 世界汉语教学 , Nr. 1.
 • Lu Jianming 陆俭明 (2005): zuowei di'er yuyan de hanyu benti yanjiu 作为第二语言的汉语本体研究. Beijing 北京. Waiyu jiaoxue yu yanjiu chubanshe 外语教学与研究出版社.
 • Luo, Han (2013): Chinese Language Learning Anxiety and its Associated Factors. In: Journal of Chinese Lanugage Teachers Association 48 (1), S. 1–25.
 • Waltz, Terry (2015): TPRS [Teaching Proficiency through Reading and Storytelling] with Chinese Characterictics: Squid for Brains, ISBN-13: 978-0692442906.
 • Wang, Jianqin 王建勤 (2006): hanyu zuowei di'er yuyan de xuexizhe yu hanyu renzhi yanjiu 汉语作为第二语言的学习者与汉语认知研究. Beijing 北京. Shangwu yinshuguan 商务印书馆.
 • Wang Jianqin 王建勤 (1997): hanyu zuowei di'er yuyan de xide yanjiu 汉语作为第二语言的习得研究. Beijing 北京. Beijing yuyan wenhua daxue chubanshe 北京语言文化大学出版社.
 • Wang Jianqin 王建勤 (2006): hanyu zuowei di'er waiyu de xuexizhe xide guocheng yanjiu 汉语作为第二外语的学习者习得过程研究. Beijing 北京. Shangwu yinshuguan 商务印书馆.
 • Wang Jianqin 王建勤 (2006): hanyu zuowei di'er yuyan de xuexizhe yuyan xitong yanjiu 汉语作为第二语言的学习者语言系统研究. Beijing 北京. Shangwu yinshuguan 商务印书馆.
 • Wang Xiaojun 王晓钧 (2000): huayu yufa xide tantao 华语语法习得探讨. Beijing 北京. Huayu jiaoxue chubanshe 华语教学出版社 Sinolingua.
 • Yang Huiyuan 杨惠元 (2000): di'er yuyan jiaoxue de xin moshi (shiyan sheji) 第二语言教学的新模式(实验设计). In: Hanyu Xuexi 汉语学习 , Nr. 6.
 • Yuan, Fangyuan 袁芳远 (2009): Measuring Learner Language in L2 Chinese in Fluency, Accuracy and Complexity. In: Journal of the Chinese Language Teachers Association, Jg. 44, H. 3, S. 109–130.
 • Zhang, Yanyin (2013): Yuyan chuli nengli zhiyuexia de muyu qianyi: L2 Hanyu teshu yiwenju de xide 语言处理能力制约下的母语迁移:L2汉语特殊疑问句的习得. In: Journal of Chinese Lanugage Teachers Association 48 (1), S. 55–70.