Springe direkt zu Inhalt

3.3.5.1.1 Chinesisch als Fremdsprache in Frankreich

 
  • Altmeyer, Marianne (1985): Situationsbericht zum Chinesischunterricht in Frankreich. In: CHUN - Chinesischunterricht 2.
  • Bai lesang 白乐桑(法) (1995): Faguo hanyu jiaoxue shi qianlun 法国汉语教学史浅论. In: di si jie guoji hanyu jiaoxue taolunhui lunwen xuan bianji weiyuanhui《第四届国际汉语教学讨论会论文选》编辑委员会 (Hg.): di si jie guoji hanyu jiaoxue taolunhui lunwen xuan 第四届国际汉语教学讨论会论文选. Beijing 北京: Beijing yuyan xueyuan chubanshe 北京语言学院出版社 .
  • Billion, Roger (1994): Zu den Entwicklungen und Problemen des Chinesischunterrichts an französischen Gymnasien. In: CHUN - Chinesischunterricht 10.
  • Hoffmann, Jana N.; Guder, Andreas (2007): "Une langue émergente" – Chinesischunterricht in Frankreich. In: CHUN - Chinesischunterricht 22, S. 187–195.
  • Kurz, Elisabeth (1986): Noch einmal zur Situation des Chinesisch-Unterrichts in Frankreich. In: CHUN - Chinesischunterricht 3.
  • Kurz, Elisabeth (1994): Der Chinesischunterricht an Frankreichs Gymnasien. In: CHUN - Chinesischunterricht 10.
  • Wang Ruojiang 王若江 (2004): dui faguo hanyu jiaocai de zai renshi 对法国汉语教材的再认识. In: Hanyu Xuexi 汉语学习 , Nr. 6.
  • Zhang Xiping et al. 张西平 等 (2003): xifangren zaoqi hanyu xuexi shi diaocha 西方人早期汉语学习史调查. Beijing 北京. Zhongguo da baike quanshu chubanshe 中国大百科全书出版社.