Springe direkt zu Inhalt

3.3.4 Grundfragen | Fundamental Questions | 基本文体

 

 • Chen Bingzao 陈炳藻 (1994): duiwai hanyu jiaoxue shijue ciji fanying fa de shishi ji waiyu jiaoxuefa jianjie 对外汉语教学视觉刺激反应法的实施及外语教学法简介. Xi'an 西安. Xibei daxue chubanshe 西北大学出版社.
 • Chen, Jianguo; Wang, Chuang; Cai, Jinfa (Hg.) (2010): Teaching and Learning Chinese: Issues and Perspectives. (HC) (Chinese American Educational Research and Development Association Book Series): Chinese American Educational Research and Development Association.
 • Chu, Chauncey C. (1990): Semantics and discourse in Chinese language instruction. In: Journal of the Chinese Language Teachers Association 25, Nr. 3, S. 15–30.
 • Cruickshank, Ken; Tsung, L. (2011): Teaching and Learning Chinese: A Research Agenda. In: L. Tsung und K. Cruikshank (Hg.): Teaching and learning Chinese in global contexts: Multimodality and literacy in the new media age. London: Continuum, S. 213–225.
 • Davison, C. &. Lai W. (2007): Competing identities, common issues: Teaching (in) putonghua. In: Language Policy 6 (1), S. 119–134.
 • Guder, Andreas 顾安达 (2006): Jenseits der affinen Fremdsprachen: Dimensionen des Lehrens und Lernens von Chinesisch. In: Neusprachliche Mitteilungen aus Wissenschaft und Praxis 2, S. 16–25.
 • Jin Zhenzi; Jin Guiyue 金贞子; 金桂月 (1998): yingxiang duiwai hanyu jiaoxue xiaolü de yinsu 影响对外汉语教学效率的因素. In: Hanyu Xuexi 汉语学习 , Nr. 5.
 • Lin, Y. (2000): Vocabulary acquisition and learning Chinese as a foreign language. In: Journal of the Chinese Language Teachers Association 35 (1), S. 85–108.
 • Loke, K. (2002): Approaches to the teaching and learning of Chinese: A critical literature review and a proposal for a semantic, cognitive and meta-cognitive approach. In: Journal of the Chinese Language Teachers Association 37 (1), S. 65–112.
 • Lu, Jianji; Zhao Yongxin (2011): Teaching Chinese as a Foreign Language in China: A Profile. In: L. Tsung und K. Cruikshank (Hg.): Teaching and learning Chinese in global contexts: Multimodality and literacy in the new media age. London: Continuum, S. 117–130.
 • McDonald, E. (2011): Learning Chinese, turning Chinese: Challenges to becoming sinophone in a globalized world. New York: Routledge.
 • Shi Guangheng 施光亨 (1999): guanyu duiwai hanyu jiaoxue de kechixu fazhan 关于对外汉语教学的可持续发展. In: Lü Bisong 吕必松 (Hg.): yuyan jiaoyu wenti yanjiu
 • Sun Dejin 孙德金 (2006): duiwai hanyu cihui ji cihui jiaoxue yanjiu 对外汉语词汇及词汇教学研究. Beijing 北京. Shangwu yinshuguan 商务印书馆.
 • Tsung, L.; Cruickshank, K. (Hg.) (2011): Teaching and learning Chinese in global contexts: Multimodality and literacy in the new media age. London: Continuum.
 • Tsung, L.; Cruickshank, Ken (2011): Emerging Trends and Issues in Teaching and Learning Chinese. In: L. Tsung und K. Cruikshank (Hg.): Teaching and learning Chinese in global contexts: Multimodality and literacy in the new media age. London: Continuum, S. 1–10.
 • Wang, Jun 王骏 (2009): Zi ben wei yu duiwai hanyu jiaoxue 字本位与对外汉语教学. Shanghai 上海. Shanghai jiaotong daxue chubanshe 上海交通大学出版社. ISBN: 9787313059611.
 • Wang Li 王立 (1996): qiantan duiwai hanyu jiaoxue mianlin de wenti 浅谈对外汉语教学面临的问题. In: Waijiao xueyuan xuebao 外交学院学报 , Nr. 4.
 • Wang Lingjuan 王玲娟 (2002): duiwai hanyu yugan jiaoxue tanxi 对外汉语语感教学探析. In: Chongqing jiaotong xueyuan xuebao (shehui kexue ban) 重庆交通学院学报(社会科学版) , Nr. 1.
 • Wang Shan 王珊 (1992): duiwai hanyu ketang jiaoxue teshuxing zhi fenxi 对外汉语课堂教学特殊性之分析. In: Hanyu Xuexi 汉语学习 , Nr. 2.
 • Wei, Li; Hua, Zhu (2011): Changing Hierarchies in Chinese Language Education for the British Chinese Learners. In: L. Tsung und K. Cruikshank (Hg.): Teaching and learning Chinese in global contexts: Multimodality and literacy in the new media age. London: Continuum, S. 11–28.
 • Xiao, Yun (2011): Chinese Language in the United States: An Ethnolinguistic Perspective. In: L. Tsung und K. Cruikshank (Hg.): Teaching and learning Chinese in global contexts: Multimodality and literacy in the new media age. London: Continuum, S. 181–196.
 • Yan Meihua 严美华 (2003): shijie hanyu jiaoxue de xin xingshi yu xin jucuo 世界汉语教学的新形势与新举措. In: Shijie hanyu jiaoxue 世界汉语教学 , Nr. 3.
 • Zhang Dexin 张德鑫 (2006): cong "ci benwei" dao "zi zhongxin" - duiwai hanyu jiaoxue de zhanlue zhuanyi 从“词本位”到“字中心”——对外汉语教学的战略转移. In: Hanyu Xuebao 汉语学报 , Nr. 2.
 • Zhang Deyao 张德尧 (1993): ruhe faxian bing jiejue liuxuesheng hanyu xuexi zhong de nandian 如何发现并解决留学生汉语学习中的难点. In: Zhongguo renmin daxue xuebao 中国人民大学学报 , Nr. 4.
 • Zhang, Zheng-sheng (2009): Myth, Reality and Character Instruction in the 21st Century. In: Journal of the Chinese Language Teachers Association, H. 44, S. 69–80.
 • Zhou Binwu 周斌武 (1998): jianli yige bijiao kaifang de duiwai hanyu jiaoxueguan 建立一个比较开放的对外汉语教学观. In: Yuyan jiaoxue yu yanjiu 语言教学与研究 , Nr. 4.
 • Zhou Jian周健 (2007): Hanzi jiaoxue lilun yu fangfa (han yi zhang DVD)汉字教学理论与方法(含1张DVD). Beijing Daxue chubanshe 北京大学出版社. ISBN 9787301127926
 • Zhou, Minglang (2011): Globalization and Language Order: Teaching Chinese as a Foreign Language in the United States. In: L. Tsung und K. Cruikshank (Hg.): Teaching and learning Chinese in global contexts: Multimodality and literacy in the new media age. London: Continuum, S. 131–150.
 • Zhou, Xiaobing (2009): Duiwai Hanyu jiaoxue daolun. 对外汉语教学导论. Beijing: Shang­wu yinshuguan. ISBN: 9787100059381.