Springe direkt zu Inhalt

3.3.1 Einführende Darstellungen | Introduction to Chinese as a Foreign Language | 汉语作为外语入门

 

 • Beijing yuyan xueyuan shijie hanyu jiaoxue jiaoliu zhongxin xinxi ziliao bu 北京语言学院世界汉语教学交流中心信息资料部 (1991): Shijie hanyu jiaoxue gaikuang 世界汉语教学概况. Beijing 北京. Guoji wenhua chuban gongsi 国际文化出版公司.
 • Benedix, Antje (2009): Chinesisch als Fremdsprache in der Sekundarschule. Binnendifferenzierung und die Gestaltung von Unterrichtsmaterialien. Marburg. Tectum-Verlag.
 • Chen Bingzao 陈炳藻 (1994): duiwai hanyu jiaoxue shijue ciji fanying fa de shishi ji waiyu jiaoxuefa jianjie 对外汉语教学视觉刺激反应法的实施及外语教学法简介. Xi'an 西安. Xibei daxue chubanshe 西北大学出版社.
 • Chen Changlai u. a. 陈昌来 等 (2005): duiwai hanyu jiaoxue gailun 对外汉语教学概论. Shanghai 上海. Fudan daxue chubanshe 复旦大学出版社.
 • Chen Abao 陈阿宝 (2002): duiwai hanyu jiaoxue yanjiu 对外汉语教学研究. Taiyuan 太原. Shanxi renmin chubanshe 山西人民出版社.
 • Cheng Tang 程棠 (2000): duiwai hanyu jiaoxue mudi de yuanze fangfa 对外汉语教学目的原则方法. Beijing 北京. Huayu jiaoxue chubanshe 华语教学出版社 Sinolingua.
 • Cheng Yuzhen 程裕祯 (2005): xin zhongguo duiwai hanyu jiaoxue fazhanshi 新中国对外汉语教学发展史. Beijing 北京. Beijing daxue chubanshe 北京大学出版社.
 • Cui Yonghua 崔永华 (2005): duiwai hanyu jiaoxue de jiaoxue yanjiu 对外汉语教学的教学研究. Beijing 北京. Waiyu jiaoxue yu yanjiu chubanshe 外语教学与研究出版社.
 • Dai Guifu; Liu Delian 戴桂芙; 刘德联 (1996): Duiwai hanyu jiaoxuefa yanjiu 对外汉语教学法研究. Beijing 北京. Beijing daxue chubanshe 北京大学出版社.
 • Denninghaus, Friedhelm (1994): Die Bedeutung des Chinesischen und die sich abzeichnende multimediale Revolution in der Fremdsprachenpädagogik. In: CHUN - Chinesischunterricht 10.
 • Gao, Shunquan 高顺全 (2005): 对外汉语教学探新 duiwai hanyu jiaoxue tanxi. 北京. 北京大学出版社.
 • Huang Jinzhang; Liu Yan 黄锦章; 刘焱 (2004): Duiwai hanyu jiaoxue zhong de lilun he fangfa 对外汉语教学中的理论和方法. Beijing 北京. Beijing daxue chubanshe 北京大学出版社.
 • Kecskes, Istvan (ed.) (Hg.) (2013): Research in Chinese as a Second Language: the Acquisition of Language and Culture. Trends in Applied Linguistics. Berlin/Boston: de Gruyter Mouton.
 • Li Baogui 李宝贵 (2005): duiwai hanyu jiaoxue ji hanyu benti yanjiu 对外汉语教学及汉语本体研究. Beijing 北京. Beijing daxue chubanshe 北京大学出版社.
 • Li Quan 李泉 (2005): duiwai hanyu jiaoxue lilun sikao 对外汉语教学理论思考. Beijing 北京. Jiaoyu kexue chubanshe 教育科学出版社.
 • Li Quan 李泉 (2006): duiwai hanyu jiaoxue lilun yanjiu 对外汉语教学理论研究. Beijing 北京. Shangwu yinshuguan 商务印书馆.
 • Li Quan 李泉 (2006): duiwai hanyu jiaoxue xueke lilun yanjiu 对外汉语教学学科理论研究. Beijing 北京. Shangwu yinshuguan 商务印书馆.
 • Li Xiaoqi 李晓琪 (2006): duiwai hanyu zongheke jiaoxue yanjiu 对外汉语综合课教学研究. Beijing 北京. Shangwu yinshuguan 商务印书馆.
 • Liu Songhao 刘颂浩 (2005): duiwai hanyu jiaoxue yanjiu 对外汉语教学研究. Beijing 北京. Jiaoyu kexue chubanshe 教育科学出版社.
 • Li Kai 李开 (2002): Hanyu yuyanxue he duiwai hanyu jiaoxue lun 汉语语言学和对外汉语教学论. Beijing 北京. Zhongguo shehui kexue chubanshe 中国社会科学出版社.
 • Liu Xun 刘珣 (2000): duiwai hanyu jiaoyuxue yinlun 对外汉语教育学引论. Beijing 北京. Beijing Yuyan Daxue Chubanshe 北京语言大学出版社. ISBN: 9787561908747.
 • Liu, Xun刘珣 (2002): Hanyu zuowei di er yuyan jiaoxue jianlun汉语作为第二语言教学简论. Beijing: Beijing Yuyan Daxue Chubanshe 北京语言大学出版社.
 • Liu Xun 刘珣 (2005): duiwai hanyu jiaoyu xueke chutan 对外汉语教育学科初探. Beijing 北京. Waiyu jiaoxue yu yanjiu chubanshe 外语教学与研究出版社.
 • Bisong 吕必松 (1990): duiwai hanyu jiaoxue fazhan gaiyao 对外汉语教学发展概要. Beijing 北京. Beijing yuyan xueyuan chubanshe 北京语言学院出版社.
 • Bisong 吕必松 (1999): duiwai hanyu jiaoxue gailun (jiangyi) 对外汉语教学概论(讲义). Beijing 北京. Beijing yuyan wenhua daxue chubanshe 北京语言文化大学出版社.
 • Bisong 吕必松 (2005): yuyan jiaoyu yu duiwai hanyu jiaoxue 语言教育与对外汉语教学. Beijing 北京. Waiyu jiaoxue yu yanjiu chubanshe 外语教学与研究出版社.
 • Peng Zeng'an; Chen Guanglei 彭增安; 陈光磊 (2006): Duiwai Hanyu ketang jiaoxue gailun 对外汉语课堂教学概论. Beijing 北京. Shijie tushu chubanshe 世界图书出版社.
 • Qiu, Zhengzheng; Shi, Zhongqi (2009): Zhongwen keyi zheyang jiao. Haiwai Han­yu fudao tongyong shouce. 中文可以这样教. 海外汉语辅导通用手册. Bei­jing: Qunyan chubanshe. ISBN: 9787802560512

 • Schmidt, Wolfgang G. A (1999): Einführung in die Sinolinguistik. Ein Lehr- und Arbeitsbuch zur grammatischen Kontrastanalyse Chinesisch-Deutsch mit einer Einführung in den Unterricht von Chinesisch als Fremdsprache. Frankfurt (Oder). Viademica-Verl. ISBN: 3-932756-68-1. Bd. 4.
 • Sun, Dejin (2009): Duiwai Hanyu jiaoxue yanjiu lunzhu suoyin 1950-2006. 对外汉语教学研究论著索引1950-2006. Beijing: Shang­wu yinshuguan. ISBN: 978-7100062589

 • Sun, Dejin: Wushi yunian duiwai hanyu jiaoxue yanjiu zonglan[Overview of the research in the field Chinese as a Foreign language in the last 50 years]. In: Yuyan jiaoxue yu yanjiu 语言教学与研究, S. 45–53.

 • Wu, Weiping & Li, Zhaolin, eds. 2009. Linguistics & Teaching Chinese as a Second Language (语言学与华语二语教学). Hong Kong: Hong Kong. University Press.

 • Xu Manhua 徐缦华 (1987): Mantan duiwai hanyu jiaoxue 漫谈对外汉语教学 (Zur Didaktik des Chinesischen als Fremdsprache). In: CHUN - Chinesischunterricht 4, S. 95–106.
 • Xu Ziliang; Wu Renfu 徐子亮;吴仁甫 (2005): shiyong duiwai hanyu jiaoxuefa 实用对外汉语教学法. Beijing 北京. Beijing daxue chubanshe 北京大学出版社.
 • Xu Ziliang 徐子亮 (2000): hanyu zuowei weiyu jiaoxue de renzhi lilun yanjiu 汉语作为外语教学的认知理论研究. Beijing 北京. Huayu jiaoxue chubanshe 华语教学出版社 Sinolingua.
 • Xu, Ziliang (2010): Hanyu zuowei waiyu xuexi de yanjiu: renzhi moshi yu celüe 汉语作为外语学习的研究认知模式与策略. Beijing: Beijing Daxue chubanshe. ISBN: 9787301170250
 • Yang Yi 杨翼 (2010): Duiwai Hanyu jiaoxue de chengji ceshi对外汉语教学的成绩测试. Beijing Daxue chubanshe 北京大学出版社. ISBN 9787301170670
 • Zhang Lingzhi 张灵芝 (2006): duiwai hanyu jiaoxue xinlixue yinlun 对外汉语教学心理学引论. Xiamen 厦门. Xiamen daxue chubanshe 厦门大学出版社.
 • Zhang Wangxi 张旺熹 (2005): duiwai hanyu yanjiu yu pinglun 对外汉语研究与评论. Beijing 北京. Jiaoyu kexue chubanshe 教育科学出版社.
 • Zhang Xiping 张西平 (2009): Shijie hanyu jiaoyu shi 世界汉语教育史. Beijing 北京. Shangwu yinshuguan 商务印书馆. ISBN: 9787100067454.
 • Zhang Yajun 张亚军 (1990): duiwai hanyu jiaoxuefa 对外汉语教学法. Beijing 北京. Xiandai chubanshe 现代出版社.
 • Zhao Jinming u. a. 赵金铭 等 (2004): duiwai hanyu jiaoxue gailun 对外汉语教学概论. Beijing 北京. Shangwu yinshuguan 商务印书馆.
 • Zhang, Xiping (2009): Shijie Hanyu jiaoyu shi. 世界汉语教育史. Beijing: Shang­wu yinshuguan. ISBN: 9787100067454

 • Zhang Xiping et al. 张西平 等 (2003): xifangren zaoqi hanyu xuexi shi diaocha 西方人早期汉语学习史调查. Beijing 北京. Zhongguo da baike quanshu chubanshe 中国大百科全书出版社.

 • Zhao Xianzhou 赵贤州 (1996): Duiwai Hanyu jiaoxue tonglun 对外汉语教学通论. Shanghai 上海.
 • Zheng Tongtao郑通涛 (2010): guoji Hanyu xuebao: di yi juan - di yi jie国际汉语学报•第1卷•第1辑. Shanghai Xuelin chubanshe 上海学林出版社. ISBN 9787548600992
 • Zhou Xiaobing; Li Haiou 周小兵;李海欧 (2004): Duiwai Hanyu jiaoxue rumen 对外汉语教学入门. Guangzhou 广州. Zhongshan daxue chubanshe 中山大学出版社.
 • Zhou Xiaobing 周小兵 (2009): Duiwai hanyu jiaoxue daolun 对外汉语教学导论. Beijing 北京. Shangwu yinshuguan 商务印书馆. ISBN: 9787100059381.
 • Zhou Xiaobing 周小兵 (2009): Duiwai hanyu jiaoxue rumen 对外汉语教学入门. Guangzhou 广州. Zhongshan daxue chubanshe 中山大学出版社. ISBN: 9787306034618.
 • Zhu Fanghua 朱芳华 (2006): duiwai hanyu jiaoxue nandian wenti yanjiu yu duice 对外汉语教学难点问题研究与对策. Xiamen 厦门. Xiamen daxue chubanshe 厦门大学出版社.