Springe direkt zu Inhalt

3.12 Lehrerausbildung | Teacher Training | 教师培训

 

 • Beijing Language and Culture University (2006): A Demonstration of Chinese Classroom Instruction. (6 DVDs + 6 books): Beijing Language & Culture University Press,China.
 • Beijing Language and Culture University (2006): A Demonstration of Chinese classroom Instruction - Grammar. 汉语课堂教学示范·综合课 语法教学: Beijing Language & Culture University Press,China.
 • Beijing Language and Culture University: A Demonstration of Chinese classroom Instruction - Pronunciation. 汉语课堂教学示范·综合课 语音教学: Beijing Yuyan Daxue Chubanshe北京语言大学出版社.
 • Beijing Language and Culture University (2006): A Demonstration of Chinese classroom Instruction - Reading. 汉语课堂教学示范·阅读课教学: Beijing Yuyan Daxue Chubanshe北京语言大学出版社.
 • Beijing Language and Culture University (2006): A Demonstration of Chinese classroom Instruction - Short Texts: Beijing Yuyan Daxue Chubanshe 北京语言大学出版社.
 • Beijing Language and Culture University (2006): A Demonstration of Chinese classroom Instruction - Short Texts (Teil 2): Beijing Yuyan Daxue Chubanshe 北京语言大学出版社.
 • Beijing Language and Culture University (2006): A Demonstration of Chinese classroom Instruction - Speaking: Beijing Yuyan Daxue Chubanshe 北京语言大学出版社.
 • Chang Daqun 常大群 (2003): Haiwai Huawen jiaoshi peixun zhong de Zhongguo wenhuake jiaoxue 海外华文教师培训中的中国文化课教学.  In: Xiamen daxue haiwai huawen jiaoyu yanjiusuo jiaoyu xueyuan 厦门大学海外华文教育研究所海外教育学院 (Hg.): duiwai hanyu jiaoxue lunwenji 对外汉语教学论文集. Xiamen 厦门: Xiamen daxue chubanshe 厦门大学出版社 .
 • Chen, Shen (2008): Issues in Teaching of Culture in Chinese Language Education. In: P. &. Lester P. Duff (Hg.): Issues in Chinese Language Education and Teacher Development. University of British Columbia, S. 79–89.
 • Chen, Yea-Fen; Hsin, Shih-Chang (2011): The Development of TCSL Teacher Training in Taiwan. In: L. Tsung und K. Cruikshank (Hg.): Teaching and learning Chinese in global contexts: Multimodality and literacy in the new media age. London: Continuum, S. 165–180.
 • Duff, P. &. Lester P. (Hg.) (2008): Issues in Chinese Language Education and Teacher Development. University of British Columbia.
 • Duff, Patricia (2008): Issues in Chinese Language Teaching and Teacher Development. In: P. &. Lester P. Duff (Hg.): Issues in Chinese Language Education and Teacher Development. University of British Columbia, S. 5–49.
 • Everson, Michael (2008): Issues in Chinese Literacy Learning and Implications for Teacher Development. In: P. &. Lester P. Duff (Hg.): Issues in Chinese Language Education and Teacher Development. University of British Columbia, S. 70–79.
 • Jin Jitao; Wang Yanlin 金季涛;王彦琳 (2005): Jiaoshi hanyu ketang yongyu jiaocheng 教师汉语课堂用语课程. Beijing 北京. Beijing Yuyan Daxue Chubanshe 北京语言大学出版社. ISBN: 7561915403.
 • Klöpsch, Volker (2008): Ausbildung von Chinesischlehrern – Herausforderung und Auftrag an die deutsche Chinawissenschaft. In: Kultusministerkonferenz (Hg.): Chinesisch an Schulen in Deutschland, Chinesisch an Schulen in Deutschland. Bonn: KMK, S. 15–18.
 • LEE, He-fang 李和舫 (2014): Taiwan Huayu jiaoxue nengli renzheng de jiaoshi xingxiang 台灣華語教學能力認證的教師形象. In: CHUN - Chinesischunterricht 29 (29), S. 79–85.
 • Li Lingyan 李凌艳 (2006): Hanyu guoji tuiguang beijing xia haiwai Hanyu jiaoshi shizi wenti de fenxi yu sikao 汉语国际推广背景下海外汉语教学师资问题的分析与思考. In: Yuyan wenzi yingyong 语言文字应用 , Nr. Sonderheft.
 • Liu Xun 刘珣 (1996): guanyu Hanyu jiaoshi peixun de jige wenti 关于汉语教师培训的几个问题. In: Shijie hanyu jiaoxue 世界汉语教学 , Nr. 2.
 • Medwell, Jane; Richardson, Katherine; Li, Li (2013): Target language use by teachers co-teaching tomorrow’s teachers of Chinese. In: Chinese as a Second Language Research 2 (1), S. 59–87.
 • Menzel, Cornelia (2002): Lehrerfortbildung in Beijing. In: CHUN - Chinesischunterricht 17.
 • Orton, J.: Educating Chinese language teachers: Some fundamentals. In: L. Tsung, & K. Cruikshank (Eds.). (2011). Learning and teaching Chinese in global contexts: Multimodality and literacy in the new media age. London: Continuum.
 • Raab, Hans-Christoph (1994): Aspekte der Qualifikation von Chinesischlehrern an Gymnasien. In: CHUN - Chinesischunterricht 10.
 • Schwedler, Andrea; Kauderer, Barbara (1991): Internationaler Fortbildungskurs für Chinesischlehrer an der Beijinger Sprachenhochschule (Beijing Yuyan Xueyuan). In: CHUN - Chinesischunterricht 8.
 • Tao, Hongyin (2008): The role of corporain in Chinese Language Teaching and Teacher Education. In: P. &. Lester P. Duff (Hg.): Issues in Chinese Language Education and Teacher Development. University of British Columbia, S. 89–103.
 • Walker, Galal L. R.; McGinnis, Scott (1995): Learning less commonly taught languages. An agreement on the bases for the training of teachers. Columbus Ohio. Ohio State University Foreign Language Publications. ISBN: 0874153069. no. FLP01.
 • Wang, George C. -Y 王清源 (1987): Meiguo de zhongwen jiaoshi jinxiu - EPDA zhongwen shizi jiangxi ke wei li 美国的中文教师进修 – EPDA 中文师资讲习班为例 (Chinese Language Teachers' Training in the United States: EPDA Summer Institute in Chinese Language and Culture). In: CHUN - Chinesischunterricht 4.
 • Yang, Jianpei (2008): Chinesische Lehrer, deutsche Lerner – Überlegungen zur Qualifikation von Lehrkräften für den Chinesischunterricht in Deutschland. In: CHUN - Chinesischunterricht 23.
 • Zhang Hesheng 张和生 (2006): duiwai hanyu jiaoshi suzhi yu jiaoshi peixun yanjiu 对外汉语教师素质与教师培训研究. Beijing 北京. Shangwu yinshuguan 商务印书馆.
 • Zhang Weigeng 张维耿 (1987): Guanyu duiwai hanyu jiaoxue shizi de peiyang 关于对外汉语教学师资的培养 (What we have been doing to Train Teachers Engaged in Teaching Chinese as a Foreign Language). In: CHUN - Chinesischunterricht 4.
 • Zhou Jian u. a. 周健 等 (2004): hanyu jiaoxuefa yanxiu kecheng 汉语教学法研修课程. Beijing 北京. Renmin jiaoyu chubanshe人民教育出版社.