Springe direkt zu Inhalt

3.11.2 Fehleranalyse Chinesisch als Fremdsprache | Error Analysis in Chinese as a Foreign Language | 对外汉语教学: 错误分析

 
  • Chen, Chen 陈晨 (2010): Yingyu guojia xuesheng xuexi Hanyu zai pianzhang lianguan fangmian de changjian pianwu 英语国家学生学习汉语在篇章连贯方面的常见偏误. S. 247–262.
  • Chen, Chen 陈晨 (2010): Yingyu guojia xuesheng zhong-gaoji Hanyu pianzhang xianjie kaocha 英语国家学生中高级汉语篇章衔接考察. S. 272–282.
  • Cui Xiliang 崔希亮 (2010): Ou-Mei xuesheng Hanyu jieci xide de tedian ji pianwu fenxi 欧美学生汉语介词西的习得的特点及偏误分析.  In: Cui Xiliang u.a. 崔希亮 等 (Hg.): Ou-Mei xuesheng Hanyu xuexi he renzhi yanjiu 欧美学生汉语学习和认知研究. Beijing 北京: Beijing daxue chubanshe 北京大学出版社, S. 1–17.
  • Ke, Chuanren (2005):Patterns of Acquisition of Chinese Linguistic Features by CFL Learners. In: Journal of the Chinese Language Teachers Association. February 2005, volume 40:1, pp1-24. abstract
  • Li Dazhong 李大忠 (1996): waiguoren xue hanyu yufa pianwu fenxi 外国人学汉语语法偏误分析. Beijing 北京. Beijing yuyan wenhua daxue chubanshe 北京语言文化大学出版社.
  • Ren Changhui 任长慧 (2001): Hanyu jiaoxue zhong de pian cuo fenxi 汉语教学中的偏错分析. Wuhan 武汉. Wuhan daxue chubanshe 武汉大学出版社.
  • Yang, Chun 杨春 (2010): Yingyu guojia xuesheng chuji Hanyu yupian zhaoying pianwu kaocha 英语国家学生初级汉语语篇照应偏误考察. In: Cui Xiliang u.a. 崔希亮 等 (Hg.): Ou-Mei xuesheng Hanyu xuexi he renzhi yanjiu 欧美学生汉语学习和认知研究. Beijing 北京: Beijing daxue chubanshe 北京大学出版社, S. 263–271.
  • Zhai Yinghua 翟英华 (2001): tan duiwai hanyu jiaoxue zhong jiuzheng cuowu de jiqiao yu fangfa 谈对外汉语教学中纠正错误的技巧与方法. In: Jiamusi daxue shehui kexue xuebao 佳木斯大学社会科学学报 , Nr. 4.