Springe direkt zu Inhalt

1.8.2.4 Struktur der chinesischen Schrift | Structure of Chinese Script | 汉字的结构

 
  • Chen, Yuan (Hg.) (1993): Xiandai Hanyu yonzi xinxi fenxi 现代汉语用字信息分析. Shanghai: Shanghai Jiaoyu Chubanshe.
  • Li, Xiuqin (1991): Evolution de l'écriture Chinoise. Paris: Editions You Feng.
  • Li, Yan李燕; Kang, Jiashen康加深: Xiandai Hanyu xingshengzi shengfu yanjiu现代汉语形声字声符研究. In: Chen, Yuan Xiandai Hanyu yongzi xinxi fenxi, S. 84–98.
  • Meng Kunya 孟坤雅 (=Schindelin, Cornelia) (2004): tongyong hanzi zhong de lixiang shengpang yu hanzi dengji dagang 通用汉字中的理想声旁与汉字等级大纲. In: di qi jie guoji hanyu jiaoxue taolunhui lunwen xuan bianweihui《第七届国际汉语教学讨论会论文选》编辑委员会 (Hg.): di qi jie guoji hanyu jiaoxue taolunhui lunwen xuan 第七届国际汉语教学讨论会论文选. Beijing 北京: Beijing daxue chubanshe 北京大学出版社 .
  • Qiu Xigui 裘锡圭 (1988): Wenzixue gaiyao 文字学概要. Beijing. Shangwu Yinshuguan. ISBN: 7-100-00413-6.
  • Schindelin, Cornelia (2007): Zur Phonetizität chinesischer Schriftzeichen in der Didaktik des Chinesischen als Fremdsprache. Eine synchronische Analyse von 6.535 in der Volksrepublik China gebräuchlichen Schriftzeichen. München. IUDICIUM. Band 13.
  • Vandermeersch, Léon de (1994): L'idéographie Chinoise. In: Etudes sinologiques, S. 233–313.
  • Vochala, Jaromír (1985): Chinese writing system : minimal graphic units. Praha.