Springe direkt zu Inhalt

1.6.2.1 Einführende Darstellungen | Introduction | 汉语语用学入门

 
  • Kasper, Gabriele (1995): Pragmatics of Chinese as native and target language. Honolulu, Hawai'i. University of Hawaii Press. ISBN: 0824817338. Band 5.
  • Liang, Yong (2003): Zur linguistischen Pragmatik des Chinesischen als Fremdsprache. In: CHUN - Chinesischunterricht 18, S. 17–38.
  • Liu, Yonghou: Hanyu chenghuyu de yanjiu luxiang zongguan汉语称呼语的研究路向综观 [Chinese adressing others terms - introduction and overview]. In: Yuyan wenzi yingyong, Bd. 3, S. 89–97.
  • Qian Guanlian 钱冠连 (1997): Hanyu wenhua yuyongxue 汉语文化语用学 [Pragmatics in Chinese culture]. Beijing 北京. Qinghua Daxue Chubanshe 清华大学出版社. ISBN: 7-302-02359-X.
  • Zhongguo shehui kexueyuan 中国社会科学院 (1994): Yuyong yanjiu lunji 语用研究论集. Beijing. Beijing yuyan xueyuan chubanshe 北京语言学院出版社. ISBN: 7561903308.
  • Zuo Simin 左思民 (2001): Hanyu yuyongxue 汉语语用学 [Pragmatik des Chinesischen]. Zhengzhou 郑州. Henan Renmin Chubanshe 河南人民出版社. ISBN: 7-215-04511-0.