Springe direkt zu Inhalt

1.4.2.1 Einführende Darstellungen | Introductions | 汉语语义学入门

 
 • Cao Wei 曹炜 (2001): Xiandai Hanyu ci yi xue. Xiandai Hanyu ciyixue. Di 1 ban. Shanghai 上海. Xuelin Chubanshe. ISBN: 7806680365.
 • Fang, Pingquan (2006): Han yu ci yi tan suo =. Hanyu ciyi tansuo. Di 1 ban. Changsha Shi. Yuelu shu she. ISBN: 9787806658123.
 • Jiang, Yan; Pan, Haihua (1998): Xingshi yuyixue yinlun 形式语义学引论 (Introduction to Formal Semantics). Di 1 ban. Beijing. Zhongguo shehui kexue chubanshe 中国社会科学出版社. ISBN: 7500420765.
 • Li, Baojia (2007): Yu yi yu fa xue dao lun. Ji yu Han yu ge xing he yu yan gong xing de jian gou. Beijing di 1 ban. Beijing Shi. Zhonghua Shuju. ISBN: 7101054226.
 • Li, Ergang (2006): Ciyi yu cidian shiyi 词义与词典释义. Di 1 ban. Shanghai. Shanghai cishu chubanshe. ISBN: 9787532620272.
 • Li, Fangjie (2003): Hanyu yuyi jiegou yanjiu 汉语语义结构研究. Di 1 ban. Wuchang. Wuhan Daxue Chubanshe. ISBN: 7307039796.
 • Li, Jinxi (1957): Han yu shi ci lun wen ji.
 • Lu Shancai 陆善采 (1993): Shiyong Hanyu yuyixue 实用汉语语义学 [Angewandte chinesische Semantik]. Shanghai 上海. Xuelin Chubanshe 学林出版社. ISBN: 7-80510-830-7.
 • Sun, Chaofen (2006): Chinese. A linguistic introduction. Cambridge. Cambridge University Press. ISBN: 0-521-53082-2. http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0617/2006299710-d.html
 • Xu, Jie; Ji, Donghong; Lua, Kim Teng (2003): Chinese syntax and semantics. Singapore. Prentice Hall. ISBN: 9812445846. no. 1.
 • Xu Liejiong 徐烈炯 (1990): Yuyixue 语义学 [Semantik]. Beijing. Yuwen Chubanshe. ISBN: 7-80006-237-6.
 • Zhan Renfeng 詹人凤 (1997): Xiandai Hanyu yuyixue 现代汉语语义学 [Moderne chinesische Semantik]. Beijing. Shangwu Yinshuguan. ISBN: 7-100-01866-8.