Springe direkt zu Inhalt

1.1.2.3 Geschichte der chinesischen Sprachwissenschaft | History of Chinese Linguistics | 汉语语言学的历史

 • Cen Qixiang 岑麒祥 ( 1989 ): Putong yuyanxue renwuzhi 普通语言学人物志. Beijing 北京.
 • Chen Baoya 陈保亚 ( 1999 ): 20 shiji Zhongguo yuyanxue fangfa lun 20 世纪中国语言学方法论. Jinan 济南.
 • Kaden, Klaus ( 1999 ): 100 Jahre "Grammatik des Herrn Ma". In: CHUN - Chinesischunterricht, Jg. 15.
 • , Shuxiang ( 1955 ): Hanyu yufa lunwenji. Beijing: Kexue Chubanshe (Yu yan xue chuan kan).
 • Peverelli, P. J. ( 1986 ): The History of Modern Chinese Grammar Studies.Ph.D Diss. Rijksuniversiteit te Leiden.
 • Sheng Lin 盛林 ( 2005 ): 20 shiji Zhongguo de yuyanxue 二十世纪中国的语言学. o.O.
 • Wang Gonglong; Xu Guiqiu 王功龙; 徐桂秋 ( 2004 ): Zhongguo gudai yuyanxue jianshi中国古代语言学简史. o.O.
 • Wang Li 王力 ( 2006[1980] ): Zhongguo yuyan shi 中国语言学史 [Geschichte der chinesischen Linguistik] Shanghai 上海.
 • Zhang, Xifeng张希峰 (2004): Beijing yuyan daxue hanyu yuyanxue wencui - hanyushi juan北京语言大学汉语语言学文萃 - 汉语史卷: Beijing Language and Culture University Press-北京语言大学出版社.
 • Zheng, Guiyou 郑贵友 ( 2010 ): Hanyu pianzhang fenxi xingqi he fazhan 汉语篇章分析兴起和发展. In: Cui Xiliang u.a. 崔希亮 等 (Hg.): Ou-Mei xuesheng Hanyu xuexi he renzhi yanjiu 欧美学生汉语学习和认知研究. Beijing 北京: Beijing daxue chubanshe 北京大学出版社, S. 234–246.
 • Zhou Binwu 周斌武 ( 1988 ): Zhongguo gudai yuyanxue wenxuan 中国古代语言学文选.Shanghai 上海.